ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp

Research Methods in Industrial Engineering and Management

Studenter inom industriell ekonomi möter under sin karriär olika industriella situationer där kunskaper om forskningsmetod inom teknik och mangement är nödvändiga. I utbildningen på KTH handlar det främst om olika typer av projekt och examensarbeten. I arbetslivet är metodkunnande viktigt för att till exempel kunna planera och genomföra undersökningar för att skapa tillförlitlig kunskap och underlag för industriella beslut. Det är också viktigt att kritiskt kunna bedöma och tolka andras forskningsresultat och teori inom industriell ekonomi för att omsätta dessa resultat i specifika praktiska situationer.

Syftet med kursen är:

 • Att ge fördjupad kunskap om vetenskaplighet och vanligt förekommande metoder inom industriell ekonomi (teknik och management).
 • Förse studenterna med relevanta verktyg för att kunna planera och genomföra sina examensarbeten

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen bygger vidare på den metodkunskap som studenten utvecklade inom ramen för kandidatexamensarbetet. Vissa kursmoment samordnas med och är kopplade till kursmoment i ME2502 Förändringsprojekt inom Industrial Management. Speciellt fokus ligger på att ge varje student omfattande kunskap om hur hen kan nyttiggöra vetenskaplig metod och forskningsresultat inom så väl akademi som industri, med särskilt fokus på teknikintensiv verksamhet. Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och andra lärandeaktiviteter inom följande områden:

 • Vetenskapsteori, klassificering av forskning och forskningsprocess.
 • Praktiskt stöd för val av ämne för examensarbete, datainsamling (access till empiri), projektplanering osv.
 • Utformning av undersökning och studie enligt olika vetenskapliga förhållningssätt.
 • Kvalitativa och kvantitativa metoder för insamling och analys av data.
 • Exempel på pågående forskning inom industriell ekonomi.
 •  Att kritiskt granska och analysera kvalitet på vetenskapliga texter och artiklar.
 •  Diskutera och kritiskt granska exempel på examensarbete och erfarenheter från tidigare teknologer och handledare.
 •   Att utforma och planera ett examensarbete på avacerad nivå, inklusive teoretisk problemformulering av industriproblem samt  val av metod.
 • Genomföra litteraturstudier, källkritik, plagiering, samt att skriftligt kunna argumentera för och identifiera sitt forskningsgap.
 •  Utveckla presentera och argumentera för en undersökningsplan (thesis proposal) både skriftligt och muntligt.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Förklara och tillämpa olika forskningstraditioner inom området industriell ekonomi.
 • Förstå förutsättningar och ramverk för vetenskapliga undersökningar inom industriell ekonomi.
 • Analysera och tillämpa centrala termer och begrepp inom forskningsmetodik inom området industriell ekonomi.
 • Kritiskt analysera och bedöma värdet och tillförlitligheten av empiriska och teoretiska undersökningar, med fokus på nyttan av forskningen för såväl akademi som industri.
 • Göra bedömningar med avseende på etiska och hållbara aspekter i egen och andras forskning.
 • Kritiskt och kreativt identifiera och formulera forskningsproblem med användbarhet i både akademi och industri.
 • Självständigt planera och utreda forskningsproblem med adekvata metodval inom industriell ekonomi.
 • Kunna tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder och modeller som ingår i t.ex. case-, enkät- och matematiska studier.
 • Omsätta tillgodogjorda kunskaper i en praktisk utredningsplan som uppfyller krav från både akademi och industri.

Kursupplägg

Kursen är upplagd med litteratur, föreläsningar, seminarier och lärandeaktiviteter.

 • Föreläsningarna blandar teorigenomgång med diskussion om vetenskaplig process och produkt.
 • Lärandeaktiviteterna sker både i grupp och individuellt och innefattar flera teoretiska och praktiska moment, t.ex: sökning, val och jämförande analys av artiklar, design av fiktiv eller verklig undersökningsplan för ett examensarbete (thesis proposal), övning på kvalitativ och kvantitativ metod.
 • Feedback av inlämningsuppgifter ges främst genom peer review seminarium, men också vid genomgång i sal.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kandidatexamen. Antagen till masterprogrammet i Industriell ekonomi (TINEM).
Minst 45 hp från masterprogrammet i Industriell ekonomi (TINEM)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursbok/kursböcker om forskningsmetodik.

Utvalda forskningsartiklar.

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL2 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • INL3 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM3 - Seminarieuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Emrah Karakaya

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2001

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde *

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

emrah.karakaya@indek.kth.se