Hoppa till huvudinnehållet

ME200X Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå 30,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ME200X (HT 2016–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Huvuddelen av kursen består av att genomföra ett självständigt utredningsarbete på vetenskaplig grund, vilken utmynnar i en uppsats. För att säkerställa relevanta, intressanta och väl underbyggda resultat bygger arbetet på den kunskap som finns inom området och utvecklar ny kunskap med hjälp av vetenskapliga teorier och metoder. Ett bra examensarbete kräver ett samspel mellan teori, metod och empiri, som i sin tur kräver att teknologen kan röra sig bildligt och bokstavligt talat mellan uppdragsgivarens värld och den akademiska världen.

Som ett stöd erbjuder institutionen fortlöpande handledning, samt en serie av seminarier under arbetets gång. Den fortlöpande diskussionen av examensarbetet i enskilda samtal med handledare och på seminarier är en mycket viktigt del av kursen.

Lärandemål

Efter avslutat examensarbete skall studenten kunna:

 • Genom sitt arbete identifiera behov av och inhämta fördjupad kunskap och visa en avsevärd fördjupning inom något av de delområden som finns inom ämnet industriell ekonomi
 • Genom sitt arbete visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • Självständigt, kritiskt och kreativt planera, formulera, analysera och generera lösningar på komplexa problem inom ämnet industriell ekonomi inom givna tidsramar.
 • På avancerad nivå kritiskt diskutera, förklara och applicera aktuell forskning, vetenskapliga teorier och metoder som är relevanta för examensarbetet
 • Såväl muntligt som skriftligt presentera resultatet av examensarbetet samt ge relevant feedback på andra studenters arbeten genom opposition
 • Beskriva, analysera och föreslå förändringar för arbete och processer inom en organisation med hänsyn till arbetsmiljö och ev. andra samhälleliga aspekter. Detta gäller även då studenten involveras i ett forskningsprojekt eller arbetar kring ett mer individuellt problem
 • Utvärdera sitt arbete och diskutera egna slutsatser där teknikens möjligheter och begränsningar sätts i relation till ekonomiska, sociala och ekologiskt hållbara aspekter
 • Genom diskussion av teori och resultat visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskaplig metod och etiska aspekter i förhållande till den egna studien.

Kursupplägg

En serie seminarier samt indivudiellt arbete med handledning.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För att få påbörja examensarbetet på Indek krävs:

 • Minst 40 hp inom ämnet Industriell ekonomi,
 • Klarat av minst 240 hp totalt
 • Genomgått ME2001/ME2002 Forskningsmetod inom Industriell ekonomi eller motsvarande
 • Uppvisa tillräckligt ämnesdjup i förhållande till det valda problemområdet för examensarbetet

Rekommenderade förkunskaper

TINEM2-studenter och TIEMM2-studenter antagna före H15 kan välja denna kurs som alternativ till ME210X eller ME211X som examineras med betygsskala P/F (gäller både studenter som endast avser ta ut masterexamen och studenter som avser ta ut både masterexamen och civilingenjörsexamen).

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Bestäms i diskussion med handledare och examinator

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PROA - Examensuppgift, 30,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd uppsats.
Godkänt försvar av den egna uppsatsen.
Godkänd opposition på annans uppsats.
Godkänd närvaro på seminarier.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME200X

Ges av

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Bo Karlson, bo.karlson@indek.kth.se

Övrig information

Ersätter 4D1005

Olika examinatorer för olika examensarbeten

Se även: https://www.kth.se/itm/inst/indek/utbildning/examensarbeten-1.296995