Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen förbereder studenterna för marknadsföringsrollen i teori och praktik. Genom övningar och föreläsningar utvecklas deltagarnas förmåga till strategiskt och kreativt tänkande på flera nivåer inom strategisk, taktisk och operativ marknadsföring, samt varumärkesstrategi för industriella marknader.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan ME2023 (HT 2009–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar två huvudsakliga områden: strategisk marknadsföring och taktisk marknadsföring. Inom den strategiska marknadsföringen ligger tyngdpunkten på segmentering positionering och varumärkesidentitet. Inom den taktiska marknadsföringen fokuseras kursen kring olika konkurrensmedel i marknadsföringsmixen, samt den operativa samordningen av företagets marknadsföringsaktiviteter. Kursen täcker in både industriella marknader och konsumentmarknaden.

Lärandemål

Att förstå och tillämpa tänkandet och redskapen i den moderna marknadsföringen. Efter kursen ska studenterna kunna genomföra en omvärldsanalys, skapa en varumärkesidentitet, positionera produkter och tjänster samt utforma en marknadsplan.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Industriell ekonomi, grundkurs, eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Grundkursen Industriell ekonomi

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • SEM1 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Henrik Uggla

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

ME2024 Industrial Marketing, Advanced Course.

Kontaktperson

Henrik Uggla, henrik.uggla@indek.kth.se, +46 8 790 87 34

Övrig information

Beslut/fastställd VT03.

Ersätter 4D1062.

Ersätts av ME1023