Hoppa till huvudinnehållet

ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change 6,0 hp

Denna kurs följer direkt på ME1032 och ME1303, och ger studenterna möj­lighet att analysera industriella och tek­nologiska förändringsprocesser på ett flertal nivåer och relaterat till olika tek­nologier. Ett företags dynamiska möj­ligheter analyseras. Verkliga fallstudier blandas med analyser av forskningsrap­porter. Den ger, tillsammans med övriga kurser inom området, en solid grund för projektledare och analytiker inom om­rådet.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan ME2033 (HT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen utgår från att studenterna har tidigare kunskap inom Industriell dynamik och är bekanta med de dominerande begreppen och teorierna inom området. Kursen fördjupar denna kunskapsbas så att studenterna kan genomföra en självständig analys av de processer som ligger bakom teknisk och industriell omvandling på olika systemnivåer. Exempel på områden som ingår är innovationssystem, historiska analyser av industriell dynamik, kunskapsbildningsprocesser och fenomen som tekniska paradigm, regimer och utvecklingsbanor (trajectories).

Den teoretiska grunden hämtas från innovationsteori med stark koppling till evolutionär och institutionell ekonomi. Kursen har en stark tvärvetenskaplig prägel med anknytning till områden som teknikhistoria, tekniksociologi, ekonomisk historia, ekonomisk geografi och nationalekonomi.

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Lärandemål

Kursens mål är att:

  • fördjupa kunskaperna om de mekanismer som ligger bakom industriell och teknisk förändring med ett brett fokus på kunskapsprocessen
  • ge kunskap om forskningsfronten inom området “Industriell dynamik” med tonvikt på innovation och entreprenörskap från ett evolutionärt industriellt perspektiv
  • ge en kunskapsbas för en kvalificerad analys av policy, strategier och processer relaterade till industriell och teknisk förändring på flera systemnivåer

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

ME1032/ME2032/4D1053 inom Industriell dynamic på KTH eller annan liknande kurs samt grundkurs I Industriell ekonomi. Studenter från till exempel Erasmusprogrammet kan ansöka om undantag.

Rekommenderade förkunskaper

ME1032/ME2032/4D1053 inom Industriell dynamic på KTH eller annan liknande kurs samt grundkurs I Industriell ekonomi. Studenter från till exempel Erasmusprogrammet kan ansöka om undantag.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ett urval av artiklar och bokkapitel (se aktuellt kursPM för detaljer).

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • SEM1 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande på seminarier och godkänd inlämning av seminarieuppgifter. Godkänd examination (ofta i form av en hemtentamen/uppsats)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Pär Blomkvist

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2033

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

ME2034 Mgmt. of New Technology and Ind. Creativity
ME2036 Industrial Dynamics – advanced course

Kontaktperson

Bo Karlson, (bo.karlson@indek.kth.se)

Övrig information

Beslut/fastställd 2006-05-23.

Ersätter 4D1054