ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity 6,0 hp

Management of New Technology and Industrial Creativity

Denna kurs har fokus på ledning och kreativitet. Den är en del av spåret industriell dynamik men samtidigt kon­struerad så att den kan följas av teknik­studenter med andra bakgrunder inom ekonomi eller ledarskap.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen utgår från att studenterna har tidigare kunskap inom Industriell dynamik och är bekanta med de dominerande begreppen och teorierna inom området. Kursen inriktar sig därför främst på managementaspekterna av dessa processer samt fördjupar denna kunskapsbas så att studenterna kan genomföra en självständig analys av de processer som ligger bakom teknisk och industriell omvandling på olika systemnivåer. Exempel på områden och begrepp som ingår är dominant design, architectural, modular och radical innovations. Området “ innovation management” breddas till att också innehålla kreativitet och hanteringen av kreativa innovationsprocesser inom bade tillvekning och serviceproduktion. Riskkapital och “intellectual property rights” inkluderas också i kursen och sätt  i relation till ”innovation management”.

Kursen baseras på teorier från området “management of innovation” och “the new theory of the firm” och från innovationsteori med stark koppling till evolutionär och institutionell ekonomi. Kursen har en stark tvärvetenskaplig prägel med anknytning till områden som teknikhistoria, tekniksociologi, ekonomisk historia, ekonomisk geografi och nationalekonomi.

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Lärandemål *

Kursens mål är att:

  • fördjupa kunskaperna om de mekanismer som ligger bakom industriell och teknisk förändring med ett fokus på managementaspekter
  • ge kunskap om forskningsfronten inom området “Industriell dynamik” med tonvikt på mannagement av innovation och entreprenörskap från ett evolutionärt industriellt perspektiv samt utvidga området industriell dynamik gentemot teknisk kreativitet
  • ge en kunskapsbas för en kvalificerad analys av policy, strategier och processer relaterade till industriell och teknisk förändring på flera systemnivåer utsatta för snabb förändring och teknisk utveckling

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundkurs i Industriell ekonomi krävs.

Rekommenderade kurser är t ex ME1303/ME1032/ME2032 inom Industriell dynamik på KTH eller liknande kurs.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ett urval av artiklar och bokkapitel (se aktuellt kurs-PM för detaljer).

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • SEM1 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Aktivt deltagande på seminarier och godkänd inlämning av seminarieuppgifter. Godkänd examination (ofta i form av en hemtentamen/uppsats)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Niclas Arvidsson

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2034

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde *

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

* ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change
* ME2036 Industrial Dynamics – advanced course

Kontaktperson

Staffan Laestadius, staffan.laestadius@indek.kth.se, +46 8 790 67 46

Övrig information

Beslut/fastställd 2006-05-23.

Ersätter 4D1059.