ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity 6,0 hp

Management of New Technology and Industrial Creativity

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Denna kurs har fokus på ledning och kreativitet. Den är en del av spåret industriell dynamik men samtidigt kon­struerad så att den kan följas av teknik­studenter med andra bakgrunder inom ekonomi eller ledarskap.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens mål är att:

 • fördjupa kunskaperna om de mekanismer som ligger bakom industriell och teknisk förändring med ett fokus på managementaspekter
 • ge kunskap om forskningsfronten inom området “Industriell dynamik” med tonvikt på mannagement av innovation och entreprenörskap från ett evolutionärt industriellt perspektiv samt utvidga området industriell dynamik gentemot teknisk kreativitet
 • ge en kunskapsbas för en kvalificerad analys av policy, strategier och processer relaterade till industriell och teknisk förändring på flera systemnivåer utsatta för snabb förändring och teknisk utveckling

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen utgår från att studenterna har tidigare kunskap inom Industriell dynamik och är bekanta med de dominerande begreppen och teorierna inom området. Kursen inriktar sig därför främst på managementaspekterna av dessa processer samt fördjupar denna kunskapsbas så att studenterna kan genomföra en självständig analys av de processer som ligger bakom teknisk och industriell omvandling på olika systemnivåer. Exempel på områden och begrepp som ingår är dominant design, architectural, modular och radical innovations. Området “ innovation management” breddas till att också innehålla kreativitet och hanteringen av kreativa innovationsprocesser inom bade tillvekning och serviceproduktion. Riskkapital och “intellectual property rights” inkluderas också i kursen och sätt  i relation till ”innovation management”.

Kursen baseras på teorier från området “management of innovation” och “the new theory of the firm” och från innovationsteori med stark koppling till evolutionär och institutionell ekonomi. Kursen har en stark tvärvetenskaplig prägel med anknytning till områden som teknikhistoria, tekniksociologi, ekonomisk historia, ekonomisk geografi och nationalekonomi.

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Behörighet

Grundkurs i Industriell ekonomi krävs.

Rekommenderade kurser är t ex ME1303/ME1032/ME2032 inom Industriell dynamik på KTH eller liknande kurs.

Litteratur

Ett urval av artiklar och bokkapitel (se aktuellt kurs-PM för detaljer).

Examination

 • SEM1 - Seminarier, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Aktivt deltagande på seminarier och godkänd inlämning av seminarieuppgifter. Godkänd examination (ofta i form av en hemtentamen/uppsats)

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Staffan Laestadius, staffan.laestadius@indek.kth.se, +46 8 790 67 46

Examinator

Niclas Arvidsson <niklas.arvidsson@indek.kth.se>

Övrig information

Beslut/fastställd 2006-05-23.

Ersätter 4D1059.

Påbyggnad

* ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change
* ME2036 Industrial Dynamics – advanced course

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.