Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalME2045 Organisationsförändring 6,0 hpAdministrera Om kursen

Förändringsledningsteorin kan principiellt sägas ha två huvudfokus: (1) utveckling av organisationens förmågor (organizational capabilities) och (2) utveckling av organisationens ekonomiska värde (economic value). Förändring genom den första strategin bedrivs med ett processfokus ofta, men inte alltid, utifrån färdigutvecklade koncept som exempelvis: Total Quality Management (TQM), Business Process Re-engineering (BPR) och Balance Score Card (BSC). Förändring genom den andra strategin bedrivs oftast genom ett strukturfokus och tar sig uttryck som sammanslagningar, uppköp, strategiska neddragningar och en strävan mot att ”maximering aktieägarvärdet”.

Denna kurs behandlar modeller och metoder vilka kan vara till stöd för att analysera, initiera och driva mindre såväl som större förändringsprojekt utifrån båda de ovanstående förändringsstrategierna. Kursen behandlar främst förändringar inom företag, men innehåller även inslag om förändringar i gränslandet mellan privat och offentlig verksamhet (t ex avreglering av en marknad). Vidare så behandlas någon aspekt inom förändringsarbete i den offentliga sektorn.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan ME2045 (VT 2012–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av en serie seminarier där kursböckerna presenteras och diskuteras, ofta i relation till mindre praktikfall. Dessa seminarier kompletteras med gästföreläsningar. Närvaro och aktivt deltagande vid seminarierna och gästföreläsningarna förväntas. En större projektuppgift ingår som syftar till att beskriva och presentera en förändringsprocess.

Lärandemål

Målet är att Du efter kursen ska kunna:

- Beskriva skillnader och likheter mellan: förändringar som syftar till att utveckla organisationens inneboende förmågor, förändringar som uppkommer vid sammanslagningar och uppköp samt förändringar som baseras på färdigutvecklad koncept (t ex TQM eller BSC)

- Beskriva ett antal existerande förändringskoncept som TQM, BPR, BSC, mfl

- Beskriva olika förändringsstrategier såsom ständiga förbättringar/radikala förändringar, top-down/bottom up och E/O-modellerna av förändring

- Redogöra för ledarskapets betydelse och situationsanpassning vid olika typer av förändring

- Redogöra för hur IT påverkar och kan utnyttjas som förändringsmedel

- Redogöra för externa/interna konsulters roll i olika typer av förändringar

- Översätta ett företags eller en organisations strategiska ompositionering till behovet av nödvändiga förändringar

- Sätta dig in i en (strategisk) förändringssituation, analysera denna, komma med förslag på förändringsupplägg samt på ett trovärdigt sätt presentera dina rekommendationer.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Industriell ekonomi gk. Dispens för studenter inom programmet CMATD som läst MH1021 hösten 2009 eller 2010,

samt ytterligare minst 30 hp inom ämnet industriell ekonomi.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Beer M., and Nohira., N. Breaking the Code of Change. Harvard Business School Press. Boston. Mass. (1998).

Buchanan, D. A., and Badham, R. J., Power, Politics and Organizational Change. SAGE Publications. London, UK. (1999). Utdelat material.

Artiklar.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO2 - Projekt, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEMF - Seminarie, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande i seminarier och övningar, projektuppgift med personligt lärpapper.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Marianne Ekman Rising

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2045

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Marianne Ekman, marianne.ekman@indek.kth.se, +46 8 790 76 73

Övrig information

Kursen är antagningsbegränsad till 40 studenter.
Beslut/fastställd 2004-01-13.

Ersätter 4D1098