ME2053 Logistik & Supply Chain Management 6,0 hp

Logistics & Supply Chain Management

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Det teknikintensiva företagets konkurrenskraft avgörs i dag av förmågan att kunna leverera kundanpassade produkter snabbt och kostnadseffektivt över hela världen. Konkurren-sen står därför inte längre mellan enskilda företag. Istället konkurrerar hela försörjningskedjor mot varandra. Det här betyder att ett företags prestationsförmåga i allra högsta grad är beroende av deras kunders och leverantörers styrkor och svagheter. Behovet av integration och samarbete mellan olika aktörer blir därför än mer påtagligt och ämnet supply chain management handlar om hur resurser och aktiviteter kan koordineras för ökad effektivitet längs med hela försörj-ningskedjan. Nyckelbegreppet i supply chain management är integration. Kärnan i ämnet utgörs av olika strategier, metoder och modeller för hur förändringar och förbättringar över företagsgränser samt traditionella funktionsgränser inom företag såsom produktframtagning, inköp, tillverkning, logistik och marknad kan åstadkommas för att skapa bästa möjliga värde för slutkunden till lägsta möjliga totala kost-nad för flödet i sin helhet. Kursen vänder sig framförallt till studenter med framtida ambitioner att arbeta med logistiskt förändringsarbete, t ex som managementkonsult eller ledande befattning i internationaliserade och hårt konkurrensutsatta teknikföretag.

Fokus i denna kurs är på logistikens roll.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Studenten ska efter fullgjord kurs kunna:

 • Förklara och redogöra för den strategiska betydelsen av försörjningskedjor.
 • Identifiera strategiska logistiska faktorer som driver en försörjningskedjas prestationsförmåga.
 • Personligen använda logistiska metoder, modeller och teoretiska perspektiv i verkliga situationer för att analysera och förbättra effektiviteten i försörjningskedjor

Kursens huvudsakliga innehåll

 1. Lokaliseringsfrågor (Operationsanalystiska modeller, tyngdpunktmetoden)
 2. Transporter och logistik (Ruttplanering, cross-docking).
 3. Returlogistik och grön logistik (Retursystem för återanvändning och materialåtervinning)
 4. Lagerstyrning och prognostisering (Optimal orderkvantitet, säkerhetslager, lagertillgänglighet)
 5. Marknadsföring och kanalomstrukturering (Fisher-modellen, Bullwhip-effekten, Vendor Managed Inventory)
 6. Service och eftermarknadsstöd (Servicenivå)
 7. Informations- och kommunikationsteknik (Electronic Data Interchange, elektronisk handel, Internet)
 8. Mått och mätmetoder (Benchmarking-metoder för jämförelser såväl inom som mellan olika försörjningskedjor,) 
 9. Inköps- och leverantörsstrategier (Kraljic-modellen)
 10. Produktframtagning (Modularisering, postponement)
 11. Outsourcing och strategiska allianser (Modeller för köpa/tillverka-beslut, tredjepartslogistik)
 12. Globalisering (Gränsöverskridande distribution och inköp, tullar, skatter, lagstiftning, nationella jämförelser)

Kursupplägg

Kursen omfattar sex olika block med föreläsningar och tillhörande simulingslaboratorioner och övningsuppgifter (praktikfall)

 1. Ramverk för analys av försörjningskedjor.
 2. Design och optimering av försörjningskedjor.
 3. Planering av tillgång och efterfrågan i försörjningskedjor.
 4. Lagerstyrning i försörjningskedjor.
 5. Design av transportlösningar i försörjningskedjor.
 6. Dynamik i försörjningskedjor.

Behörighet

6,0 hp inom Industriell ekonomi eller liknande samt 120 hp (uppflyttad till årskurs 3).

Dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • INL3 - Inlämningsuppgift, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL4 - Inlämningsuppgift, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Luca Urciuoli (luca.urciuoli@indek.kth.se)

Examinator

Luca Urciuoli <luca.urciuoli@indek.kth.se>

Övrig information

Bilda används som en kommunikationskanal mellan studenter och lärare för inlämning av instuderingsfrågor och praktikfall, löpande information om schema, PPT-bilder etc.

Beslut/inrättas: 2007-09.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.