Hoppa till huvudinnehållet

ME2053 Logistik & Supply Chain Management 6,0 hp

Det teknikintensiva företagets konkurrenskraft avgörs i dag av förmågan att kunna leverera kundanpassade produkter snabbt och kostnadseffektivt över hela världen. Konkurren-sen står därför inte längre mellan enskilda företag. Istället konkurrerar hela försörjningskedjor mot varandra. Det här betyder att ett företags prestationsförmåga i allra högsta grad är beroende av deras kunders och leverantörers styrkor och svagheter. Behovet av integration och samarbete mellan olika aktörer blir därför än mer påtagligt och ämnet supply chain management handlar om hur resurser och aktiviteter kan koordineras för ökad effektivitet längs med hela försörj-ningskedjan. Nyckelbegreppet i supply chain management är integration. Kärnan i ämnet utgörs av olika strategier, metoder och modeller för hur förändringar och förbättringar över företagsgränser samt traditionella funktionsgränser inom företag såsom produktframtagning, inköp, tillverkning, logistik och marknad kan åstadkommas för att skapa bästa möjliga värde för slutkunden till lägsta möjliga totala kost-nad för flödet i sin helhet. Kursen vänder sig framförallt till studenter med framtida ambitioner att arbeta med logistiskt förändringsarbete, t ex som managementkonsult eller ledande befattning i internationaliserade och hårt konkurrensutsatta teknikföretag.

Fokus i denna kurs är på logistikens roll.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ME2053 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar följande områden:

 • Processbeskrivningar av försörjningskedjor och av hur dessa leds och styrs.
 • Logistikens roll för ledning och styrning av försörjningskedjor.
 • Metoder för att mäta en leveranskedjas prestanda, nätverksdesign och allokering av anläggningar och kapacitet.
 • Efterfrågeprognostisering med adaptiva och statiska modeller.
 • Aggregerad planering.
 • Bullwhip-effekten, koordineringsproblem och ITs roll i att hantera dessa.
 • Lagerstyrningsmetoder för deterministiska och stokastiska efterfrågemönster och effekter av led tidsosäkerhet.
 • Godstransporter, multimodala nät och ekonomisk påverkan av transportnätstrukturer på försörjningskedjor.
 • Inverkan av olika logistiklösningar och försörjningskedjor på hållbarhet och optimala ledningsstrategier.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. Tillämpa matematiska modeller för adaptiv och statisk prognostisering och optimal lagerhantering
 2. Tillämpa linjära programmeringstekniker för att optimera aggregatplanering och nätverksdesignproblem
 3. Beskriva kostnadseffektiv avvägning för design av försörjningskedjor/distributionsnät
 4. Beskriva och tillämpa olika verksamhetsstrategier för att minska totalkostnaderna i försörjningskedjor
 5. Tillämpa "scale-curve utlilization" på problem som rör försörjningskedjans utformning och optimal hantering av resurser
 6. Syntetisera och utvärdera effekterna av kapacitetsutbyggnad i supply chain management
 7. Beskriva, förklara och syntetisera ämnen som rör logistik och supply chain management.
 8. Tillämpa matematiska modeller för att förutse efterfrågan, lösa/optimera problem inom aggregatplanering, lagerhantering och resursutnyttjande
 9. Analysera ett givet fall och skapa och förklara en optimal och hållbar lösning genom att tillämpa strategier inom logistik och Supply Chain Management.

Kursupplägg

Se kurs-pm.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Uppfyller kraven för kandidatexamen
ME1003 Industriell ekonomi, gk eller ME1314 Introduktion till industriell ekonomi avslutad
Dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Inga utöver särskild behörighet.

Utrustning

Ingen

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL3 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL4 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Se kurs-pm.

Möjlighet till plussning

Avgörs av examinator.

Examinator

Profile picture Luca Urciuoli

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2053

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Luca Urciuoli (luca.urciuoli@indek.kth.se)