ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 hp

Team Leadership and Human Resource Management

Kursen förbereder ingenjörsstudenter inom (Master in Science and Engineering) för typiska lednings- och ledarskapsuppgifter i teknikintensiv verksamhet, såsom projekt, produktionsgrupper, tjänsteleveranser, produktutveckling och entreprenörskap. Ett speciellt fokus ligger på ledning av team samt HR frågor kopplat till ledning av ingenjörsarbete inom industriella och teknikintensiva verksamheter.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter slsutförd kurs ska studenten kunna:

Ledarskap & Teams

 • Beskriva den teoretiska utvecklingen inom ledarskap och teamledarskapsområdet
 • Definiera ledarskap och effektivt ledarskap samt skilja mellan produktion - och relations-orienterat ledarskap
 • Beskriva olika typer av grupper som normalt återfinns i teknikbaserade organisationer (såsom funktionella, tvärfunktionella, självstyrda, expert, tvärkulturella, och virtuella) samt beskriva och diskutera typiska ledarskapsutmaningar kopplat till dessa typer av team
 • Beskriva och förklara teorier om gruppdynamik, team-roller samt utmaningar och fallgropar i teambaserat arbete
 • Kortfattat kunna beskriv de vanligaste forskningsmetoder som används inom ledarskap, team-ledarskap och HRM

Human Resource Management

 • Beskriva upplevelsebaserade lärandeprocesser, lärstilar och kunskapsgenererande processer
 • Beskriva centrala processer inom Human Resource Management / Talant Management
 • Definiera ett HRM-system och beskriva olika typer av HRM-system och HRM konfigurationer
 • Förklara begreppet generationsstereotyper och psykologiska kontraktet och dess tillämpning inom personalledning
 • Beskriva den europeiska arbetsrätten översiktligt
 • Diskutera diskrimineringsgrunder och förklara skillnaden mellan direkt och indirekt diskriminering
 • Applicera ett kulturellt perspektiv på ledarskap och organisation och kunna identifiera dimensioner som påverkar HR-arbetet i olika kulturer
 • Beskriva industriella HR-relaterade förändringsprocesser såsom downsizing, outsourcing och flexibilisering och konsekvenserna för medarbetare, ledare och organisationer.

Förmågor och kritiskt perspektiv

 • "Diagnostisera" och förklara eget och andras beteende i grupp-processer samt att ta roller som ledare och efterföljare
 • Förbered en intervjuguideline, genomföra och analysera en intervju samt kritiskt granska och utvärdera resultaten
 • Presentera resultaten från intervjustudien muntligt och i en rapport

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen baseras på en så kallad erfarenhetsbaserad pedagogik där en kombination av föreläsningar, case och teoretiska studier varvas med praktiska övningar i grupp. Assistenter handleder grupper om åtta till tio studenter, där studenterna ges möjlighet att leda och arbeta i grupp. Erfarenheterna från gruppövningarna ligger till grund för reflektion över eget och andras beteende ur ett ledarskapsperspektiv. Kursen ger insikter i, och kunskaper om, olika ledarskapsteorier, gruppers utveckling, centrala aspekter för ett effektivt ledarskap i teknikintensiv verksamhet såsom projektledning, industriell produktion, tjänsteleveranser, produktutveckling och entreprenörskap.

Kursupplägg

Kursen baseras på föreläsningar, gästförelsäningar, seminarier och gruppövningar.

Behörighet

ME1003 Industriell ekonomi, gk (6,0 hp) eller motsvarande samt minst 60 hp kurser på universitetsnivå.

Litteratur

Kursbok samt ca 10 vetenskapliga artiklar

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övning, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd examination och godkända seminarier och övningar.

100 % närvaro på övningar samt på första föresläsningen.

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Claudia Manca, claudia.manca@indek.kth.se

Examinator

Matti Kaulio <matti.kaulio@indek.kth.se>

Övrig information

Denna kurs ersätter ME1008 och ME2044.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2011.