Hoppa till huvudinnehållet

ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 hp

Kursen förbereder ingenjörsstudenter inom (Master in Science and Engineering) för typiska lednings- och ledarskapsuppgifter i teknikintensiv verksamhet, såsom projekt, produktionsgrupper, tjänsteleveranser, produktutveckling och entreprenörskap. Ett speciellt fokus ligger på ledning av team samt HR frågor kopplat till ledning av ingenjörsarbete inom industriella och teknikintensiva verksamheter.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan ME2063 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar hur man leder grupper och team i olika organisatoriska miljöer relevanta för ingenjörsstudenter. Ett speciellt fokus läggs på kunskaps- och teknikintensiv verksamhet.
Kursen behandlar tre områden/nivåer:

  • Individnivå: Ledarskapsmodeller och teorier - dvs teorier och modeller på individnivå som definierar och förklarar effektivt och framgångsrikt ledarskap, skillnad mellan chefs- och ledarskap, personligt ledarskap, makt, motivation och påverkan, ledarskapsstilar samt klassiska och moderna synsätt på ledarskap
  • Gruppnivå: Gruppers/teams organisering och utvecklingsmodeller och teorier - dvs teorier och modeller på gruppnivå som definierar grupp respektive team, beskriver olika typer av grupper, grupp/team roller, styrkor och svagheter med teamorganisationer,
    grupp/teamutvecklingsprocessen samt ledarskaps och organisatoriska utmaningar i teambaserade miljöer
  • Organisationsnivå: Personalledningsmodeller och teorier (Human Resource Management, HRM) - dvs teorier och modeller som beskriver personalledningsfunktionen i en organisation vilket bl a inkluderar olika synsätt på HRM, utmaningar på HRM-funktionen, HR­konfigurationer, flexibilitet, rekrytering och organisering

Lärandemål

Kursen behandlar begrepp, modeller, teorier, verktyg och processer inom ledarskap, organisering och personalledning pä tre organisatoriska nivåer: individ, grupp och organisation.

Efter avslutad kurs ska studenten:

för betyg E kunna:
redogöra för och reflektera över relevanta begrepp och grundläggande modeller på alla tre nivåerna individ, grupp och organisation

för betyg D dessutom kunna:
förklara de viktigaste modellerna och teorierna på någon av de tre nivåerna individ, grupp och organisation

för betyg C dessutom kunna
beskriva och reflektera över hur individ, grupp och organisatoriska processer samverkar samt tillämpa relevanta begrepp, modeller och teorier på typfallssituationer

för betyg B dessutom kunna
analysera hur modeller på individ-, grupp- och organisationsnivå samverkar, välja och applicera teori på praktiska problemsituationer samt diskutera begränsningar i existerande teorier och modeller

för betyg A dessutom kunna:
tillämpa och kritiskt granska modeller på individ-, grupp- och organisationsnivå och visa hur de samverkar, tillämpa modeller och teorier på komplexa situationer samt föreslå områden för framtida forskning

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

ME1003 Industriell ekonomi, gk avslutad.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursbok, utdelat material samt ca 10 vetenskapliga artiklar.
Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN2 - Övning, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande på övningarna om minst Bo% krävs för godkänd kurs.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Matti Kaulio

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2063

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Claudia Manca, claudia.manca@indek.kth.se

Övrig information

Kurs med överlappande innehåll: ME2311

Denna kurs ersätter ME1008 och ME2044.