Inför kursvalME2064 Finansiell styrning i industriföretag 6,0 hpAdministrera Om kursen

I alla organisationer är kontrollen av knappa resurser mycket viktig. För industriföretag och teknikintensiva organisationer verksamma globalt är det ännu viktigare för utan god kontroll av verksamheten är det inte möjligt att kunna konkurrera framgångsrikt. En stor del av kursen handlar on finansiell styrning. Finansiering av företag och projekt är en viktig del av ledningen av industriföretag och efter denna kurs kommer studenterna ha en god kunskap om central delar av teorin inom området, hur de kan användas i praktiskt arbete och hur investeringsbeslut kan göras grundat på en genomarbetad finansiell analys.

Kursen syftar således till att ge teknologerna omfattande kunskaper om centrala teorier, modeller och analysverktyg inom ämnet företagsfinansiering och ekonomistyrning och förmåga att kunna använda detta i främst teknikbaserad industriverksamhet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

För industrikoncerner liksom för andra företag och organisationer finns det grundläggande krav på stabil finansiering av verksamheten, effektiv allokering av finansiella resurser, samt uppföljning finansiellt i den löpande verksamheten. Framgångsrika företag använder avancerad finansiell styrning, både internt och externt, vilket ger dem starka konkurrensfördelar.

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande kunskaper i finansiella beräkningsmetoder, samt omfattande kunskaper om centrala teorier, modeller och analysverktyg inom ämnet företagsfinansiering och ekonomistyrning. Inom kursen betonas förmågan att använda dessa kunskaper i praktiskt arbete ledande till investeringsbeslut, grundat på en genomarbetad finansiell analys. Kursen ger också nödvändiga grundkunskaper för eventuella ytterligare studier inom finansområdet.

Genom kursen får studenten ett flertal viktiga verktyg att använda i framtida yrkesverksamhet t.ex: Föreslå ett projekt eller en ny produkt; Prioriterings- och planerings-initiativ; Förvärv eller försäljning av verksamheter; Beslut emellan olika investeringsalternativ; samt finansiell uppföljning och kontroll under genomförande av projekt.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 1. Analysera och beskriva hur ett företags finansieringsstrategi kan implementeras, och kunna välja en hållbar kapitalstruktur, samt förklara hur den valda kapitalstrukturen kan påverka ett företags värde,
 2. Utvärdera de finansiella konsekvenserna av olika investeringar och utvärdera vanliga finansiella instrument, och utifrån varje situation välja det mest lämpade med hjälp av de i kursen presenterade metoderna för detta,
 3. Förklara hur den finansiella marknaden fungerar, vilka aktörerna är, hur handeln bedrivs, samt hur den finansiella marknaden påverkar företagens villkor,
 4. Konstruera, analysera, och i skrift och muntligt presentera finansiella mått för företagets värde, balansräkning och resultaträkning för beslut kring investering, finansiering, värdering och risknivå,
 5. Konstruera ett fokuserat system av nyckeltal för styrning av ett företags värdeskapande i verksamheten, som inkluderar ett hållbarhetsperspektiv och möter hög etisk standard. Ett system för att användas av ägarna, ledning, och anställda.
 6. Förklara och analysera ekonomistyrningens roll i ett företag, och hur viktiga nyckeltal kan användas för att påverka beteenden i en industriell organisation.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

ME1003 Industriell ekonomi, gk avslutad.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

En skriftlig tentamen med en vikt av 75% av slutbetyget och en hemtentamen som presenteras på ett seminarium med en vikt av 25 % av slutbetyget ingår i TEN1.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänt deltagande i seminarier och godkänd datorlaboration.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Tomas Sörensson

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2064

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde *

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Wilelm Bröte, brote@kth.se

Övrig information

Kurser med liknande/överlappande innehåll är ME2029 och ME2721.
Du kan bara läsa en av dessa tre kurser.

Öppen endast för TINEM.

Ej öppen för utbytesstudenter.