Hoppa till huvudinnehållet

ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp

Entreprenörskap för ingenjörer är en integrerande kurs om grunderna i entreprenörskap och innovation management. Kursen fokuserar på fördjupad förståelse av aspekter som idégenerering, teknikbaserade entreprenörskap, marknadsföring och marknader, organisation och projektledning, nya produkt- och processutveckling, entreprenörskap ekonomi och personalutveckling. Det finns ett fokus på ICT-branschen.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ME2072 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Entreprenörskap för ingenjörer är en integrerande kurs om grunderna i entreprenörskap och innovation management. Kursen fokuserar på fördjupad förståelse av aspekter som idegenerering, teknikbaserade entreprenörskap, marknadsföring och marknader, organisation och projektledning, nya produkt- och processutveckling, entreprenörskap ekonomi och personalutveckling. Det finns ett fokus på ICT-branschen.

Kursen genomförs genom föreläsningar, digitala e-learningmoduler, idea-screening, grupparbeten och ett avslutande individuellt arbete.

Endast det avslutande individuella arbetet är betygssättande (inlämningsuppgift). Dock är den inlämningsuppgiften av sådan karaktär att kursen som helhet och dess löpande arbete prövas i inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgiften är ett s.k. "Venture Paper" där en komplett affärsplan lämnas in.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. Beskriva och förklara den allmänna processen och rollerna som är inblandade i att utveckla en ide och starta ett nytt teknologibaserat företag
  2. Analysera och utvärdera företagsorganisation och projekt, kunder, marknader, finans- och personalfrågor vid uppstart av ett nytt teknologibaserat företag
  3. Beskriva och kritiskt granska en produkt- och processutvecklingsprocess

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Uppnått kraven för kandidatexamen

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INLA - Inlämningsuppgift, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Genomförda och godkända e-learningmoduler.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Henrik Blomgren

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2072

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Henrik Blomgren

Övrig information

Urval: Först de som har kursen som obligatorisk, sedan rekommenderade program och därefter övriga med flest registrerade poäng.