ME2082 Mindre projektarbete inom entreprenörskap 6,0 hp

Minor Thesis Project within Entrepreneurship

Mindre projektarbete inom entreprenörskap (6.0 hp) ingående i ICT Innovation Masterprogram

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Industriell ekonomi
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Förmåga att tillämpa, syntetisera och relatera tidigare lärande inom ICT Innovation och Entreprenörskap på en specifik teknologi inom ramen för examensarbetet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Det huvudsakliga innehållet i kursen är att genom ett projektarbete som specifikt inriktar sig på examensarbetets betydelse för innovation och entreprenörskap förbereda för examensarbetet.
Fokus i arbetet ligger på tre centrala element: möjlig påverkan på teknikområdet, på företagets organisation och på marknad.

Kursupplägg

Studenten skriver, under handledning, ett mindre projektarbete som förbereder för kommande examensarbete.

Behörighet

Antagen till masterprogrammet ICT Innovation, TIVNM2.

ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer och ME2073 Affärsutvecklingslabb

Litteratur

Examination

  • PRO1 - Projekt, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Terrence Brown (terrence@kth.se)

Examinator

Terrence Brown <terrence@kth.se>

Övrig information

Kursen är ej öppen för utbytesstudenter.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2013.