Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalME2082 Mindre projektarbete inom entreprenörskap 6,0 hpAdministrera Om kursen

Mindre projektarbete inom entreprenörskap (6.0 hp) ingående i ICT Innovation Masterprogram

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan ME2082 (VT 2017–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Det huvudsakliga innehållet i kursen är att genom ett projektarbete som specifikt inriktar sig på examensarbetets betydelse för innovation och entreprenörskap förbereda för examensarbetet.
Fokus i arbetet ligger på tre centrala element: möjlig påverkan på teknikområdet, på företagets organisation och på marknad.

Lärandemål

Förmåga att tillämpa, syntetisera och relatera tidigare lärande inom ICT Innovation och Entreprenörskap på en specifik teknologi inom ramen för examensarbetet.

Kursupplägg

Studenten skriver, under handledning, ett mindre projektarbete som förbereder för kommande examensarbete.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till masterprogrammet ICT Innovation, TIVNM2.

ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer och ME2073 Affärsutvecklingslabb

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Terrence Brown

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2082

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Terrence Brown (terrence@kth.se)

Övrig information

Kursen är ej öppen för utbytesstudenter.