ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp

ICT Innovation Study Project

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Två olika områden med liknande koncept, metoder och/ eller verktyg behandlas inom ramen för en vald fallstudie: innovation eller entreprenörskap.

 • Gemensamt: utvärdera effekterna av en ny teknik i en sektor, marknad och/eller organisation, stöd och hinder för dess genomslag och dess påverkan på specifika mål och agendor
  (tekniköverföring, existerande sektorer, nya företag).
 • Inom ramen för en specifik fallstudie: specifik marknads/affärsanalys om krafter som påverkar existerande företag, leverantörer, partners, konkurrenter och övriga aktörer, hållbarhet, sociala frågor, affärsmodeller, strategier med mera.

Innovationsstudien eller entreprenörskapsstudien kan:

 • Inhämtas från EIT Digital Innovation Action Lines och sammanlänkas med ett partnerföretag eller projekt.
 • Vara fortsättning av ett studentprojekt från EIT Digital Summer School (eller Business Development Lab).
 • Baseras på en verklig innovation eller ett verkligt entreprenörsskapsprojekt och inhämtas från innovations-ekosystemet från ett universitet.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. Applicera, syntetisera och utvärdera tidigare inhämtade kunskaper om innovationer och entreprenörskap för en specifik innovation eller entreprenörsprojekt inom ett specifikt innovationsområde
 2. Genomföra en affärsanalys, fatta beslut om och utforma rekommendationer eller rättfärdiga beslut i en verklig miljö
 3. Välja mellan och applicera relevanta koncept och metoder och/eller verktyg samt att insamla relevant data för att genomföra en affärsanalys och fatta beslut i en verklig miljö
 4. Applicera koncept, metoder och verktyg för att identifiera och utvärdera värdet av en teknologi i en bransch, marknad och/ eller organisation och de innovations- och affärsmässiga möjligheter de medför
 5. Framställa en professionell text om ett ämne relaterat till affärsanalys

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer, ME2073 Affärsutvecklingslabb och ME2078 Sommarkurs­Entreprenörskap för ingenjörer avslutade
Alternativt likvärdiga kurser tagna under första årets studier på övrigt universitet inom EIT Digital Master School.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL2 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projekt, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Henrik Blomgren

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2096

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde *

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Obligatorisk i ICT Innovation Masters Program (TIVNM).

Öppen endast för detta program.