Hoppa till huvudinnehållet

ME211X Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå 30,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50374

Rubriker med innehåll från kursplan ME211X (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Huvuddelen av kursen består av att genomföra ett självständigt utredningsarbete på vetenskaplig grund, vilken utmynnar i en uppsats. För att säkerställa relevanta, intressanta och väl underbyggda resultat bygger arbetet på den kunskap som finns inom området och utvecklar ny kunskap med hjälp av vetenskapliga teorier och metoder. Ett bra examensarbete kräver ett samspel mellan teori, metod och empiri, som i sin tur kräver att teknologen kan röra sig bildligt och bokstavligt talat mellan uppdragsgivarens värld och den akademiska världen.

Som ett stöd erbjuder institutionen fortlöpande handledning, samt en serie av seminarier under arbetets gång. Den fortlöpande diskussionen av examensarbetet i enskilda samtal med handledare och på seminarier är en mycket viktigt del av kursen

Lärandemål

Efter godkänt examensarbete ska studenten kunna:

 1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt fördjupad metodkunskap.
 2. visa förmåga att med helhetssyn, kritiskt och systematiskt, söka, samla och integrera kunskap samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
 3. visa förmåga att identifiera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 4. visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete
 5. visa förmåga att utveckla och utvärdera produkter, processer, system, metoder eller tekniska lösningar med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 6. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
 7. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 8. visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För att särskild behörighet till examensarbetskurs om 30 hp på avancerad nivå ska vara uppfylld ska samtliga kurser i årskurs 1-3 alternativt kurser som krävs för utfärdande av kandidatexamen samt minst 60 hp kurser på avancerad nivå vara slutförda. Kurserna på avancerad nivå ska innefatta kurser i civilingenjörsprogrammet som är relevanta för examensarbetet samt kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Utöver ovanstående krävs:

 • Kurser motsvarande minst 40 hp, varav minst 30 hp på avancerad nivå, inom ämnet Industriell ekonomi slutförda.
 • ME2003 eller ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi slutförd.
 • Att studenten uppvisar tillräckligt ämnesdjup i förhållande till det valda problemområdet för examensarbetet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Bestäms i diskussion med handledare och examinator.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 30,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Obligatorisk närvaro på vissa kursmoment.

Övriga krav för slutbetyg

KTH:s fastställda kriterier för godkänt examensarbete gäller.

Godkänd uppsats.

Godkänt försvar av egna uppsatsen.

Godkänd opposition på annan uppsats. Godkänd närvaro på seminarier.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Bo Karlson, (bo.karlson@indek.kth.se)

Övrig information

Obligatorisk för TINEM2-studenter och för TIEMM2-studenter som avser ta ut både masterexamen och civilingenjörsexamen.

TINEM2-studenter och TIEMM2-studenter som endast avser ta ut masterexamen skall välja ME210X.

TINEM2-studenter och TIEMM2-studenter antagna före H15 kan som alternativ välja ME200X som examineras medbetygsskala A-F (gäller både studenter som endast avser ta ut masterexamen och studenter som avser ta ut både masterexamen och civilingenjörsexamen).