ME2306 Bioteknik - ekonomi - ledarskap 12,0 hp

Biotechnology - Business - Leadership

Kursens avser att integrera teknologens tidigare studier i bioteknik, ekonomi och ledarskap genom att studera problem som är så sammansatta att de kräver kompetens från mer än ett område för sin lösning.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursens kärna består av ett projektarbete vars beställare är ett företag inom bioteknik branschen. Projektarbetes löses i grupper av 3-4 teknologer som ska tillämpa systematiska och teoristödda undersökningar.

Projektet genomförs som ett samarbete mellan Institutionen för Bioteknik och Institutionen för industriell ekonomi och organisation.

Vid studenternas egna önskemål kan vi lägga till seminarier om specifika ämnen som ni anser vara relevanta för ert projektarbete (t.ex. bioteknik, ekonomi, intervjumetodik, uppsatsskrivande).

Lärandemål *

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna

- Ha nått en förståelse för hur teknik, ekonomi och ledarskapsfrågor samverkar.

- Kunna avgränsa en vid frågeställning till en hanterbar fråga.

Kunna redogöra för det utförda arbetet, det vill säga lyfta fram vad man har gjort, beskriva de aktiviteter som har genomförts och tydligt koppla dessa aktiviteter till ett instrumentellt mål.

- Kunna koppla teori, metod och resultat, göra metodologiska överväganden och en teoribaserad analys av empirin.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Antagen till årskurs 4 på kompetensinriktning Bioteknik och industriell ekonomi inom I-programmet.

Avklarad kurs ME2302/4D1113

Enbart för BII (I)

Rekommenderade förkunskaper

Antagen till årskurs 5 på kompetensinriktning Bioteknik och industriell ekonomi inom CINEK-programmet. Avklarad kurs ME2302/4D1113

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Rekommenderad kurslitteratur: Jan Trost, 2005, Kvalitativa Intervjuer. Studentlitteratur.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt, 12,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkända inlämningsuppgifter och godkänd slutuppsats, opposition av andra projektuppsatser, och aktivt deltagande vid seminarierna.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Anna Jerbrant

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2306

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde *

Bioteknik, Industriell ekonomi

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen är öppen endast för studenter CINEK5(BII) och I5(BII).

Beslut/fastställd 2004-10-14.

Ersätter 4D1190.