Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan ME2312 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ämnesområdet Industriell ekonomi och organisation handlar om att kombinera teoretisk och praktisk kunskap om ledning av innovation, produktion och marknadsföring i etablerade och framväxande industrier. Den naturliga utgångspunkten för både utbildning och forskning är därmed organisationen (företaget/avdelningen/projektet) och dess verksamhet. Utmärkande för undervisning i industriell ekonomi är därför resonemang kring både vilken teknisk och ekonomisk kompetens som behövs för att lösa problem ur ett industriellt perspektiv. Därmed betonas integrationen av teknik, ekonomi och ledarskap samt förmågan att kommunicera och samarbeta i skärningen mellan olika kompetenser.  Som civilingenjör i Industriell ekonomi kommer med all sannolikhet dina arbetsuppgifter inriktas på teknikbaserad affärsutveckling inom både etablerade och framväxande industrier. I centrum står då utveckling och organisering av effektiv industriell verksamhet, lönsamma teknikbaserade affärer samt hur man skapar förutsättningar för innovation, utveckling och tillväxt. Därmed måste du ha förmåga att kunna kombinera djup teknisk kunskap med avancerade industriella ekonomikunskaper för att du ska kunna lösa komplexa problem utifrån flera olika perspektiv.

Denna kurs övergripande mål är att ge fördjupad teoretisk och tillämpad kunskap och förståelse för olika delar av ämnesområdet Industriell ekonomi och organisation. Detta innebär att varje student både skall erhålla fördjupad kunskap om hela ämnesområdet, samtidigt som de erhåller väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av ämnesområdet. För att uppnå detta kommer varje studenterna vid kursstart välja ett av ett antal givna spår som studierna skall fokuseras inom. Denna kurs syftar följaktligen till att ge studenterna forskningsbaserade specialistkunskaper inom en fördjupning (minor) inom ämnesområdet Industriell ekonomi.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten visa djup kunskap och förståelse inom huvudområdet industriell ekonomi och organisation och särskilt inom valt spår, genom att kunna:

 1. identifiera och analysera etablerade metoder, modeller och teorier inom managementområdet för att leda och styra olika typer av industriella och teknikbaserade verksamheter
 2. beskriva och analysera ledning och utveckling av verksamheter utgående från olika intressenter, perspektiv och analysnivåer
 3. analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 4. självständigt identifiera och formulera frågeställningar, planera och med adekvata metoder genomföra en given uppgift inom givna ramar
 5. sammanställa och syntetisera vetenskaplig kunskap relevant för vald frågeställning
 6. göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter inom huvudområdet industriell ekonomi och organisation
 7. muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper

Kursupplägg

Se kurs-pm.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Följande kurser ska vara avslutade:
ME1305/ME1314 Introduktion till industriell ekonomi
ME1308 Industriell verksamhetsledning för I
ME1309 Industriell ekonomistyrning för I
ME1310 Nationalekonomi för I
ME1311 Finansiering

Rekommenderade förkunskaper

Inga utöver särskild behörighet.

Utrustning

Ingen

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL2 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarier, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM2 - Seminarier, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Exakta kriterier för del- och slutbetyg i varje enskilt spår ges vid kursstart.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen kan innehålla moment med obligatorisk närvaro.

Möjlighet till komplettering

Se kurs-pm.

Möjlighet till plussning

 Avgörs av examinator.

Examinator

Profile picture Anna Jerbrant

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2312

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Se kurs- och programkatalogen.

Kontaktperson

Anna Jerbrant (anna.jerbrant@indek.kth.se)

Övrig information

Kursen endast öppen för studenter antagna till masterprogrammet i industriell ekonomi (TIEMM).

Ej öppen för utbytesstudenter

De studenter som läser spåret Advanced Finance får inte läsa ME2030 och ME2031 eller ME2090 och ME2091 eftersom de får samma kunskaper här.

De studenter som tog spår "Management & Leadership in Contemporary Organization" VT15 i ME2312, får inte ha läst  - eller i framtiden läsa ME2075.

Om ni har frågor på dessa spår och inriktningar kontakta studievägledningen eller I-programmets programledning.