Hoppa till huvudinnehållet

ME2321 Ingenjörsarbete och globala utmaningar 3,0 hp

Kursen är en introduktion till masterutbildningen. Genom att identifiera globala utmaningar kopplat till FN:s mål för hållbar utveckling utmanas tidigare kunskaper från den grundläggande nivån. Riktigt komplexa problem kräver mer än ämnesspecifika metoder och måste förstås utifrån tvärvetenskaplig kunskap, vilket innefattar analys på flera systemnivåer och med flera perspektiv.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ME2321 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge en introduktion till masterprogrammet i Industriell ekonomi. Den ger en översikt över ämnet som helhet samt lyfter fram värdet av tvärvetenskapliga perspektiv genom exempel på integrering av ämnen från kandidatnivån. Kursen medvetandegör de utmaningar som ingenjörer inom industriell ekonomi står inför och ger studenterna träning i, och förståelse för, deras roll i utvecklingen av hållbara företag och ett hållbart samhälle genom:

– Översikt och syntetisering av innehållet i kurserna inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi på grundläggande nivå genom exempel på aktuell, tvärvetenskaplig forskning

- Reflektion och medvetandegörande av aktuella globala samhällsutmaningar, t.ex. kopplat till FN:s mål för hållbar utveckling

- Ingenjörsmetoder och processer för att hantera komplexitet genom ett systematiskt arbetssätt

- Träning i systemsyn, kommunikation och att förstå komplexa problem ur olika perspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. Analysera och diskutera aktuella globala samhällsutmaningar, exempelvis ekonomisk och social orättvisa och miljöpåverkan
  2. Analysera och konkretisera vad dessa utmaningar innebär för ingenjörer som utvecklar teknik och affärer i en svensk kontext och identifiera verktyg som kan användas i detta ingenjörsarbete
  3. Identifiera och applicera begrepp, teorier och metoder inom industriell ekonomi för att beskriva och hantera dessa komplexa utmaningar
  4. Använda ett systematiskt, ingenjörsmässigt arbetssätt för att analysera utmaningarnas konsekvenser för en verksamhet samt föreslå hur dessa kan hanteras.

Kursupplägg

Se kurs-pm.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kurser motsvarande minst 40 hp inom ämnet Industriell ekonomi slutförda.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • RAP1 - Rapport, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Närvaro är obligatorisk på kursens seminarier.

Möjlighet till komplettering

Se kurs-pm.

Möjlighet till plussning

Avgörs av examinator.

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2321

Ges av

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen endast öppen för studenter antagna till masterprogrammet i industriell ekonomi (TIEMM).

Ej öppen för utbytesstudenter