Inför kursvalME2615 Affärsmodellen 7,5 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Denna kurs har ett praktiskt fokus och syftar att lära studenterna att förstå, utforma och testa affärsmodeller. Kursen omfattar bland annat att analysera existerande affärsmodeller, att utveckla en affärsmodell för en ny affärside och att testa affärsmodellers beståndsdelar. Kursen erbjuder möjligheter att utveckla unika färdigheter som har hjälpt många ledande entreprenörer och företag. Innovativa affärsmodeller är centrala för värdeskapande och många ledande företag har affärsmodellsinnovation att tacka för deras framgång.

Kursen innehåller:

 • Affärsmodellens historia och betydelse
 • Business model canvas-utveckling och förbättring
 • Kundutvecklingsprocessen
 • Lean-metodologin
 • Affärsmodellens ekonomiska drivkrafter

Lärandemål *

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 1. Förklara affärsmodellens betydelse för värdeskapande och framgångsrikt nyföretagande i samtidens samhälle och ekonomi
 2. Jämföra och kritiskt granska olika ramverk för affärsmodeller
 3. Analysera och kritiskt bedöma verkliga företags affärsmodeller
 4. Skapa och presentera en affärsmodel för en ny, innovativ och gångbar affärside
 5. Utforma och utföra tester av olika affärsmodellers beståndsdelar genom att iterativt bedöma marknaden och mäta resultat

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Uppnått kraven för kandidatexamen.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO2 - Projekt individuellt, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO3 - Projekt grupp, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Obligatorisk närvaro pä flera av kursens moment.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Terrence Brown

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2615

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde *

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

registrar@sses.se

Övrig information

Kursen är inte öppen för utbytesstudenter

Frågor skickas till SSES utbildningskoordinator via registrar@sses.se.

Kursen erbjuds inom ramverket för Stockholm School of Entrepreneurship.

Ansvarig institution: Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Ersätter ME2815