Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen behandlar, utifrån en utmaningsdriven pedagogik, hur man formulerar, planerar och genomför teknikbaserade förändringsprojekt med fokus på urbana mobilitetsutmaningar. Ett speciellt fokus läggs på komplex problemlösning, att arbeta i team samt kommunikation och intressentsamverkan.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan ME2751 (VT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Marknadsanalys och modellering

 • Projektledning och planering

 • Intressant- och riskanalys

 • Förändringsarbete

 • Systematiska innovationsmetoder

 • Konsekvensanalyser

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

 • Tillämpa systematisk projektledningsmetodik vid ledningen av ett utvecklingsprojekt samt identifiera och rekommendera olika metoder för förändringsledning.
 • På ett systematiskt sätt formulera projektmål och utarbeta en projektplan.
 • Leda ett projektteam så att uppsatta mål, milstolpar och leveranser uppnås och i denna process identifiera och lösa eventuell teamkonflikter på ett strukturerat sätt.
 • Utarbeta en intressentanalys och en riskanalys, samt kommunicera med centrala externa intressentgrupper under hela projektet
 • Utarbeta en marknads- och/eller branschanalys.
 • Dokumentera projektets genomförande och resultat i en skriftlig projektrapport samt muntligt presentera resultaten.
 • Tillämpa grundläggande systemiska innovationsmetoder.
 • Identifiera kortsiktiga och långsiktiga framtida konsekvenser av beslut ur flera olika perspektiv.

Kursupplägg

Se kurs-pm.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Uppnått kraven för kandidatexamen.
AG2301 Transport data collection and analysis eller motsvarande avslutad
MF2098 Designmetodik i Urban mobilitet eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 12,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Inga

Möjlighet till komplettering

Se kurs-pm.

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Matti Kaulio

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2751

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

EIT-kurs

Övriga föreskrifter

Inga