Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

The aim of this course is to introduce students to the context of social innovation and social entrepreneurship. Through project work students will increase their understanding for various theories and practice from the field, while being exposed to the action-oriented skills requied for developing and implementing a social innovation and/or creating the social-oriented new venture.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan ME2804 (VT 2012–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att introducera studenterna till ett ramverk för social innovation och socialt entreprenörskap. Genom projektarbete kommer studenterna att öka sin förståelse för olika teorier och praxis från fältet, samtidigt som de utsätts för de handlingsinriktade färdigheter som krävs för att utveckla och genomföra en social innovation och/eller att skapa ett socialt orienterat nytt företag.

I vårt samhälle får sociala behov utrymme på en rad olika sätt. Några av dessa uppmärksammas främst genom offentliga organisationer, vissa i den privata sektorn genom föreningar eller företag, och andra i informella organisationer eller kanske inte alls. Efterhand som förändringar sker i vårt samhälle, kommer de metoder vi använder för att

tillgodose våra behov idag inte nödvändigtvis vara samma metoder vi använder för att tillgodose våra behov i framtiden. Som svar på detta framträder ett antal nya initiativ. Inrättandet av dessa nya initiativ är i fokus för denna kurs.

Social innovation omfattar identifiering av nya problem och att finna nya lösningar för verksamheten, individuellt eller kollektivt. Entreprenörskap, som en process för att utveckla och genomföra dessa initiativ fokuserar på att skapa nya "världar" i våra sinnen, och i hur vi diskuterar dessa med andra, och slutligen hur vi faktiskt genomför konkreta åtgärder. Social innovation och entreprenörskap kan, och kommer troligen innebära att logik hämtas från olika sektorer i samhället. Under kursen kommer etiska, moraliska och normativa frågor som måste övervägas i samband med praktiska exempel och projektarbete.

Kursens huvudteman är:

 1. Socialt Entreprenörskap
 2. Social avkastning på investering (SROI)
 3. Corporate Social Responsibility (CSR)
 4. Public Relations (PR)
 5. Icke-vinstdrivande affärsmodeller

Lärandemål

Kursens lärandemål är att deltagarna ska kunna:

 • Förklara och diskutera begreppen socialt företagande, den sociala påverkan från företag och/eller non-profit/NGO sektorn och dess historia
 • Förklara begreppet och historiken bakom coprporate social responsibility (CSR)
 • Förklara begreppet social avkastning (social ROI)
 • Beräkna social avkastning i en affärsplan eller en utvecklingsplan för ett socialt företag
 • Identifiera användning av grundläggande och avancerade modeller för planering och genomförande av public relations-aktiviteter bland sociala företag
 • Utveckla och genomföra grundläggande modeller för PR-planering och genomförande inom ett socialt företag
 • Utveckla avancerade affärsmodeller för icke-vinstdrivande företag

Kursupplägg

The course will mix and match lectures with debates, discussions and workshops by the students as well as leaders in the field.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Programstudenter måste ha minst 120 högskolepoäng (ECTS).

Övriga studenter måste ha 180 hp isamt engelska B eller liknande.

Rekommenderade förkunskaper

Programstudenter måste ha minst 120 högskolepoäng (ECTS).

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas antagna studenter vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Project, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Slutbetyget baseras på:

 • Aktivt deltagande i kursen
 • Litteraturtentamen
 • Litteraturuppgifter
 • Kurs-PM (SROI-plan och PR-plan)

Närvaro är obligatorisk.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Terrence Brown

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2804

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Lisa Thorén-Forsanker, lisa.thoren@sses.se

Övrig information

All registration queries should be addressed to the SSES Education Registrat at registrar@sses.se.

The course is offered within the framework of The Stockholm School of Entrepreneurship.

Ersätter 4D1532