Hoppa till huvudinnehållet

ME2828 Entreprenörskap i utvecklingsländer 7,5 hp

Entreprenörskap är oftast relaterat till idéer om hur nya företag ska skapas. Dock kan entreprenörskap även vara relevant för skapandet av icke-vinstdrivande initiativ. Det handlar då ofta om generering av idéer, planering och praktisk handling, vilket i sin tur kan ha olika effekter, särskilt i utvecklingsländer. Entreprenörskap kan därmed mobilisera människor och resurser genom vilket innovativa metoder ses som grundläggande för hur samhällen eftersträvas att organiseras.

I denna kurs sätts entreprenörskap särskilt i samband med utvecklingsländer och ett skifte från utveckling till hållbar utveckling. Både ekonomiska och sociala aspekter av företagsverksamhet, samt kombinationen av ekonomiska och sociala mål i hållbar utveckling, illustreras, undersöks och analyseras i kursen.

Baserat i utvecklingsländernas historiska kontext fokuseras frågor som rör ekonomisk utveckling och fattigdomsbekämpning, transitionsekonomi och tillväxtmarknaders funktion. Utveckling av både social och politisk infrastruktur belyses även på sätt som vanligen negligeras i dominerande entreprenörskapsteori. Kursen kommer därmed att granska entreprenörskapsaktiviteter och de löften som kopplas därtill, i relation till möjliga utfall. I kölvattnet av den ökande kritiken mot den neoliberala marknadsekonomin, öppnar kursen upp för nya frågor såsom: Hur kan vi veta att en viss företagsverksamhet är bra, och för vem?

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-08-29 programstuderande

Målgrupp

Valfri för alla program under förutsättning att kursen kan ingå i programmet

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P1 (7,5 hp)

Varaktighet

2022-08-29

2022-10-28

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

Stockholms universitet

Antal platser

Max: 20

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-08-29 programstuderande

Anmälningskod

51227

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-08-29 programstuderande

Kontaktperson

registrar@sses.se

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan ME2828 (HT 2017–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Under hela kursen kommer vi att förhålla oss till de historiska grunderna i entreprenörskap. Kursen har sin grund i policyfrågor och entreprenörskap- och organisationssteori där erfarenheter från konkreta fall kommer att används för inspirerande lärande. Frågor som tas upp är:

 • Idégenerering i förhållande till utveckling och hållbar utveckling
 • Marknadens bedömning i relation till politisk bedömning
 • Finansiella möjligheter i förhållande till fattigdomsbekämpning

Genom kontextualisering i utvecklingsländerna, kommer olika roller av entreprenörskap att betonas. Frågor som tas upp är:

 • Hur kan företagande bidra till utveckling och vilka är effekterna?
 • Hur formar entreprenörskap liv i utvecklingsländer genom att fostra specifika mänskliga kvaliteter?

Detta innehåll kommer att behandlas individuellt av studenterna genom en individuell essä som resonerar kring olika entreprenörskapsinitiativ och dess effekter. Innehållet kommer också att behandlas i ett grupparbete där studenterna skall utveckla en projektidé som skall bekämpa fattigdom i relation till ekonomisk  social och ekologisk hållbar utveckling i ett utvecklingsland. All examination kommer att följas upp med en kritisk reflektion av entreprenörskap i utvecklingsländer.

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att utveckla en förståelse för kommersialisering och ledning av projekt och företag i life science industrin. Lärandemålen kan sammanfattas enligt följande: att förstå förutsättningarna för affärsverksamhet i life science fältet, ge enkla men effektiva affärsverktyg och att utöka deltagarnas kännedom om alternativa karriärvägar (industri, privat etc).

Efter kursen ska studenten kunna:

 • Visa en allmän förståelse för Life Science-industrin och hur den har utvecklats
 • Förstå och visa kunskap om kommersialisering och ledning av life science företag
 • Argumentera för fördelar och nackdelar med offentlig och privat finansiering av av life science-företag i tidiga stadier av utveckling
 • Tillämpa grundläggande strategier, verktyg och kompetenser som är viktiga för life science-baserade företag
 • Visa teoretiska och praktiska kunskaper inom den övergripande rättsliga ramen för life science baserade företag
 • Förstå och visa hur forskningsrön och uppfinningar kan kommersialiseras
 • Tillämpa förståelse och kunskap om grunderna i innovation och entreprenörskap i ett större sammanhang och kunna sätta dessa i relation till det egna ämnesområdet
 • Förstå innovationssystemet och dess aktörer

Kursupplägg

Undervisningen kommer att baseras på föreläsningar, inspirerande gästföreläsningar, grupparbeten, diskussioner och kritiskt reflekterande uppdrag. Litteratur, artiklar och intervjuer kommer att användas under hela kursen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studenter måste ha minst 120 högskolepoäng (ECTS).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Information om kurslitteratur kommer att delges anmälda studenter innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Studenternas betyg kommer att grundas på tre faktorer

 • Individuell uppsats
 • Projektarbete i gruppform
 • Aktivt deltagande i kursen

Studenter som examineras från en SSES kurs kommer att betygsättas enligt kursplanen.

Närvaro är obligatorisk.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2828

Ges av

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

registrar@sses.se

Övrig information

Kursen erbjuds inom ramverket för Stockholm School of Entrepreneurship.

Ansvarig institution: Stockholms Universitet

Kursansvarig: Birgitta Schwartz, birgitta.schwartz@sbs.su.se

Frågor skickas till SSES utbildningskoordinator via registrar@sses.se

Ersätter ME2810