MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp

Design and Product Realization C

I den tredje kursen i kursblocket Design och produktframtagning sker en större tillämpning av ämnena än i föregående kurser. Vissa nya ämnen kommer att introduceras och studeras men tyngdpunkten i kursen ligger på ett produktframtagningsprojekt. Projekten kommer att skilja sig lite åt mellan studentgrupperna men för alla vara förankrat i ett verkligt problem. I alla projekt ska funktion, form och tillverkningsaspekter beaktas. Vidare ska en helhetssyn appliceras och miljöaspekter kunna belysas.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen kommer att innehålla ett antal föreläsningar och övningar som anpassas till projektarbetet i kursen. Vissa aspekter med avseende på funktionsbärare, produktion eller industriell formgivning kommer att tas upp. Vidare kommer kursen att innehålla undervisning i projektplanering, strukturerat arbetssätt och stödmetoder för att belysa särskilda aspekter eller stötta särskilda moment i produktframtagningsarbete.

Studenterna kommer att delas i grupper om 4-5 personer. Grupperna kommer att ges ett uppdrag som redovisas i slutet av kursen. Examinationen består till stor del av detta projekt samt ett litteraturseminarium.

Lärandemål *

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande kunskap om utveckling och tillverkning av attraktiva produkter.

Efter fullföljd kurs ska du kunna:

 • generera förslag på lösningar till tekniska problem,
 • jämföra och värdera olika lösningar till tekniska problem,
 • föreslå lösningar som gör en produkt särskilt attraktiv och förklara hur olika egenskaper hos en produkt påverkar användare/kund,
 • föreslå och illustrera yttre former på en produkt,
 • genomföra en enklare projektplanering,
 • beskriva ett strukturerar arbetssätt i produktframtagning,
 • tillämpa någon/några metoder för stöd i produktframtagning.

Kursupplägg

Period 1, 2
Föreläsningar 16h
Övningar 24h
Projektarbete 20 h Workshop

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Design och produktframtagning A och B.

Obligatorisk för
BMT(P3), EGI(P3), FMT(P3), FOT(P3), HLF(P3), IDE(P3), IEO(P3), ILE(P3), INP(P3), INPE ENG(P3), IPU(P3), LJV(P3), LKR(P3), MEK(P3), MKN(P3), MSY(P3), MTK(P3), P3

Rekommenderade förkunskaper

Design och produktframtagning A och B.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO2 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN2 - Övningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Övningsuppgifter (ÖVN2; 3 hp)
Projekt (PRO2; 6 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Conrad Luttropp

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Efterföljande kurser som speciellt bygger vidare är fördjupningsarbetet i Design och produktframtagning.

Kontaktperson

Conrad Luttropp, conrad@md.kth.se, 08 790 7497

Övrig information

Ersätter 4F1814