MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp

Design and Product Realization C

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

I den tredje kursen i kursblocket Design och produktframtagning sker en större tillämpning av ämnena än i föregående kurser. Vissa nya ämnen kommer att introduceras och studeras men tyngdpunkten i kursen ligger på ett produktframtagningsprojekt. Projekten kommer att skilja sig lite åt mellan studentgrupperna men för alla vara förankrat i ett verkligt problem. I alla projekt ska funktion, form och tillverkningsaspekter beaktas. Vidare ska en helhetssyn appliceras och miljöaspekter kunna belysas.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande kunskap om utveckling och tillverkning av attraktiva produkter.

Efter fullföljd kurs ska du kunna:

 • generera förslag på lösningar till tekniska problem,
 • jämföra och värdera olika lösningar till tekniska problem,
 • föreslå lösningar som gör en produkt särskilt attraktiv och förklara hur olika egenskaper hos en produkt påverkar användare/kund,
 • föreslå och illustrera yttre former på en produkt,
 • genomföra en enklare projektplanering,
 • beskriva ett strukturerar arbetssätt i produktframtagning,
 • tillämpa någon/några metoder för stöd i produktframtagning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen kommer att innehålla ett antal föreläsningar och övningar som anpassas till projektarbetet i kursen. Vissa aspekter med avseende på funktionsbärare, produktion eller industriell formgivning kommer att tas upp. Vidare kommer kursen att innehålla undervisning i projektplanering, strukturerat arbetssätt och stödmetoder för att belysa särskilda aspekter eller stötta särskilda moment i produktframtagningsarbete.

Studenterna kommer att delas i grupper om 4-5 personer. Grupperna kommer att ges ett uppdrag som redovisas i slutet av kursen. Examinationen består till stor del av detta projekt samt ett litteraturseminarium.

Kursupplägg

Period 1, 2
Föreläsningar 16h
Övningar 24h
Projektarbete 20 h Workshop

Behörighet

Design och produktframtagning A och B.

Obligatorisk för
BMT(P3), EGI(P3), FMT(P3), FOT(P3), HLF(P3), IDE(P3), IEO(P3), ILE(P3), INP(P3), INPE ENG(P3), IPU(P3), LJV(P3), LKR(P3), MEK(P3), MKN(P3), MSY(P3), MTK(P3), P3

Rekommenderade förkunskaper

Design och produktframtagning A och B.

Litteratur

Anges vid kursstart.

Examination

 • PRO2 - Projekt, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN2 - Övningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Övningsuppgifter (ÖVN2; 3 hp)
Projekt (PRO2; 6 hp)

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Conrad Luttropp, conrad@md.kth.se, 08 790 7497

Examinator

Conrad Luttropp <luttropp@kth.se>

Övrig information

Ersätter 4F1814

Påbyggnad

Efterföljande kurser som speciellt bygger vidare är fördjupningsarbetet i Design och produktframtagning.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.