MF1015 Produktframtagning 12,0 hp

Product Realization

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Produktframtagningsprocessen omfattar alla de aktiviteter som uppkommer från behov till färdig produkt. Där ingår såväl produktutveckling som utveckling och drift av produktionssystem.

Kursens helhetssyn ger en unik möjlighet till förståelse för sambanden mellan de i produktframtagningsprocessen ingående verksamheterna.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall teknologerna:

 • förstå funktion och kunna dimensionera några vanliga maskinelement.
 • kunna välja lämpliga standardkomponenter och vanliga konstruktionsmaterial.
 • kunna analysera och simulera maskinkomponenter ur ett systemperspektiv.
 • kunna samarbeta kring teknisk problemlösning på ett ingenjörsmässigt sätt.
 • kunna använda 3D-CAD och modellera delar och göra sammanställningar
 • kunna redogöra för de vanligaste aktiviteterna i produktutvecklingsprocessen och tillämpa dessa från idé till koncept
 • kunna presentera resultat från genomförda projektuppgifter skriftligt och muntligt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen tar upp några vanliga maskinelement, konstruktionsaspekter, projektarbete och CAD mm.

Kursupplägg

Period 1, 2
Föreläsningar 44h
Övningar 52h

Lab 10h

I2 MEI: projektdelen i MF1015 är ej ett obligatoriskt moment (-4,5hp). MF1015 utan projekt = MF1036 Maskinkomponeter och CAD, 7,5hp. Kursval hos svl.

Behörighet

Uppnått minst 30 poäng och SD1000/4B1052, SG1130/5C1130, DN1212/2D1212

Rekommenderade förkunskaper

Kursblocket bygger på kunskaper och erfarenheter som teknologen har fått i kursen Perspektivkurs för T och övriga kurser i årskurs 1

Litteratur

Olsson, K-O.,  Maskinelement

Maskinelement Handbok,  Maskinkonstruktion, KTH

SKF-katalog

Examination

 • PRO1 - Projekt, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Inlämningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Teknologerna examineras med hjälp av inlämningsuppgifter (INL1;3 hp), projektarbete (PRO1;4,5 hp) samt tentamen (TEN1;4,5 hp)

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Claes Tisell, ctisell@kth.se

Examinator

Claes Tisell <ctisell@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.