Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalMF1015 Produktframtagning 12,0 hpAdministrera Om kursen

Produktframtagningsprocessen omfattar alla de aktiviteter som uppkommer från behov till färdig produkt. Där ingår såväl produktutveckling som utveckling och drift av produktionssystem.

Kursens helhetssyn ger en unik möjlighet till förståelse för sambanden mellan de i produktframtagningsprocessen ingående verksamheterna.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan MF1015 (HT 2011–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen tar upp några vanliga maskinelement, konstruktionsaspekter, projektarbete och CAD mm.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall teknologerna:

 • förstå funktion och kunna dimensionera några vanliga maskinelement.
 • kunna välja lämpliga standardkomponenter och vanliga konstruktionsmaterial.
 • kunna analysera och simulera maskinkomponenter ur ett systemperspektiv.
 • kunna samarbeta kring teknisk problemlösning på ett ingenjörsmässigt sätt.
 • kunna använda 3D-CAD och modellera delar och göra sammanställningar
 • kunna redogöra för de vanligaste aktiviteterna i produktutvecklingsprocessen och tillämpa dessa från idé till koncept
 • kunna presentera resultat från genomförda projektuppgifter skriftligt och muntligt.

Kursupplägg

Period 1, 2
Föreläsningar 44h
Övningar 52h

Lab 10h

I2 MEI: projektdelen i MF1015 är ej ett obligatoriskt moment (-4,5hp). MF1015 utan projekt = MF1036 Maskinkomponeter och CAD, 7,5hp. Kursval hos svl.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Uppnått minst 30 poäng och SD1000/4B1052, SG1130/5C1130, DN1212/2D1212

Rekommenderade förkunskaper

Kursblocket bygger på kunskaper och erfarenheter som teknologen har fått i kursen Perspektivkurs för T och övriga kurser i årskurs 1

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Olsson, K-O.,  Maskinelement

Maskinelement Handbok,  Maskinkonstruktion, KTH

SKF-katalog

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Teknologerna examineras med hjälp av inlämningsuppgifter (INL1;3 hp), projektarbete (PRO1;4,5 hp) samt tentamen (TEN1;4,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Claes Tisell

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF1015

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Claes Tisell, ctisell@kth.se