MF1024 Produktutveckling 11,0 hp

Product Development

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förstå funktion av några vanliga maskinelemet.
 • dimensionera några vanliga maskinelement.
 • välja lämpliga standardkomponenter och vanliga konstruktionsmaterial.
 • analysera och simulera maskinkomponenter ur ett systemperspektiv.
 • samarbeta kring teknisk problemlösning på ett ingenjörsmässigt sätt.
 • använda 3D-CAD och modellera delar och göra sammanställningar.
 • redogöra för de vanligaste aktiviteterna i produktutvecklingsprocessen och tillämpa dessa från idé till koncept.
 • presentera resultat från genomförda projektuppgifter skriftligt och muntligt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen tar upp några vanliga maskinelement, konstruktionsaspekter, projektarbete och CAD mm.

Kursupplägg

Föreläsningar, övningar och laborationer.

Behörighet

Uppnått minst 30 högskolepoäng, samt kurserna SD1001, SG1132.

Litteratur

Maskinelement, Mägi M., Melkersson K., Evertsson M., Studentlitteratur, ISBN:9789144109053

Maskinelement Handbok,  Maskinkonstruktion, KTH

SKF-katalog

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Examination görs via inlämningsuppgifter, projektarbete samt tentamen.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Jens Wahlström <jensw@md.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2017.