MF1026 Modellbaserad produktutveckling I 9,0 hp

Model Based Product Development I

Modeller och modellering utgör en allt vanligare del av en ingenjörs vardag. Det gäller såväl för att bestämma en produkts funktion som dess form och även många andra egenskaper. I kursen får du lära dig tillämpa några av de vanligare typerna av modelleringsprogram för enklare analyser av mekanikkomponenter och system. I kursen introduceras ett koncept för modellbaserad produktframtagning där en grundtanke är att träna studenterna i att först definiera vad problemet är och därefter välja det mest lämpliga verktyget för att lösa problemet och slutligen reflektera över rimligheten i resultatet.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (6,0 hp), P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60563

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Kjell Andersson <kan@kth.se>

 • Målgrupp

  Valbar för CDEPR, CFATE, CMAST, CINEK, TIPUM, TIPDM, TAEEM

 • Del av program

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (6,0 hp), P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  61105

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Kjell Andersson <kan@kth.se>

 • Målgrupp

  Valbar för CDEPR, CFATE, CMAST, CINEK, TIPUM, TIPDM, TAEEM

 • Del av program

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Formulera tekniska problem och söka lösningar med hjälp av modellbaserade metoder och moderna datorhjälpmedel på ett strukturerat sätt;
 • Jämföra och välja mellan analytiska och datorbaserade CAE-metoder för analys av enklare produkter samt motivera gjorda ställningstaganden.
 • Planera och utföra en stelkroppsdynamisk MBS-simulering av en enklare produkt samt en tvådimensionell termisk FE-simulering av en komponent.
 • Verifiera simuleringsresultat från analys av enklare produkter med hjälp av analytiska metoder.
 • Skriftligt redovisa lösningar till simuleringsproblem och motivera och argumentera för slutsatserna och även reflektera över dessa.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Modellbaserad produktframtagning
 • Dynamiska modeller
 • Introduktion till stelkroppssimulering, MBS
 • Konserveringslagar och termiska förlopp
 • Termoeleastiska effekter
 • Avancerad MBS
 • Styrning av MBS modeller
 • Effekter av spridning, variation och toleranser

Det teoretiska kunskapsinnehållet behandlas vid föreläsningarna och tillämpas sedan i ett antal inlämningsuppgifter som utförs i grupper om 2-3 personer. Handhavandet av datorstöd introduceras vid tre datorlaborationer och tillämpas sedan i inlämningsuppgifterna.

Kursupplägg

Period 3, 4
Föreläsningar 24h
Övningar 24h
Laborationer 12h
Projekt

Kursen kan inte kombineras med Examensarbete för kandidatexamen för fördjupningarna IPU och MKN.

Behörighet

Behörig för studier i åk3, 5B1132/SF1618 ,5B1133/SF1619 , 4C1010/SE1010 , MF1039/MF1013/4F1813

TIPUM, TIPUD, TAEEM

Rekommenderade förkunskaper

MF1039 DoP Komponenter eller MF1015 Produktframtagning för Farkost.

Litteratur

Bestäms senare.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

För godkänd kurs krävs godkända övningsuppgifter (INL1; 3 hp) godkänt projekt (PRO1; 3 hp) samt godkänd tentamen (TEN1; 3 hp)

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Kjell Andersson, 08-790 63 74, kan@md.kth.se

Examinator

Kjell Andersson <kan@kth.se>

Övrig information

Kursen kan inte kombineras med kandidatarbetet för IPU, MKN och MTK.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.