MF1035 Elektroteknik, media 6,0 hp

Electrical Engineering, Basic Course Media

Kursen ska ge relevanta kunskaper i elektroteknik för ingenjören som ska använda, inte konstruera, elektriska system.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall du kunna

 • analysera förlopp i enkla kretsar t ex likström, växelström och transienta förlopp av första ordningen
 • använda en mikrokontroller för att lösa enkla uppgifter t ex att styra spänningen till en likströmsmotor.
 • utforma en digital konstruktion för att lösa ett kombinatoriskt problem.
 • uppskatta avvikelser i mätresultat dels beroende på att mätinstrument belastar mätobjektet och även beroende på mätinstrumentens noggrannhet.
 • koppla upp enkla elektriska kretsar.
 • koppla in vanliga elektriska mätinstrument såsom universalinstrument och oscilloskop till enkla elektriska kretsar. Utföra mätningar med nämnda instrument.
 • experimentellt fastställa ström-spänningskaratäristiken hos en apparat eller komponent.
 • bedöma om olika elektriska apparater och komponenter går att koppla ihop.
 • lösa enkla problem och visa lösningens funktion genom att utföra ett experiment.
 • ge en kort muntlig redovisning, med inslag av frågor och diskussion, av utfallet av ett experiment eller av hur ett laborativt problem har behandlats.
 • översätta ämnets facktermer till engelska.
 • arbeta konstruktivt i en grupp på 2-3 personer med laborativa och experimentella uppgifter.

Du skall med andra ord ha tillräckliga kunskaper för att

 • förstå elektriska komponenters och utrustningars arbetssätt och bedöma deras möjligheter och begränsningar
 • förstå och dra nytta av böcker och tidskriftsartiklar och annan dokumentation som berör elektriska komponenter eller utrustningar
 • samarbeta aktivt med specialister.

Kursens huvudsakliga innehåll

Strömkretslära: Likström, växelström och transienta förlopp.

Analog elektronik: Analoga kretsar för anpassning av givarsignaler i samband med A/D-omvandling. (Elementära kretsar med dioder zenerdioder, transistorer och operationsförstärkare.)

Elektrisk mätteknik: Mätning med visande instrument samt med oscilloskop. Användning av LabView.

Mätgivare: Principerna för mätning av ljus, mekaniska storheter och värmestorheter. Användningsområden för olika givartyper.

Digital elektronik och mikrodatorteknik: Analys och syntes av kombinatoriska kretsar. Orientering om sekvenskretsar. Mikroprocessorers arbetssätt. Användning av mikrokontroller i enkla tillämpningar.

Kursupplägg

Period 4
Föreläsningar 12h
Övningar 24h
Laborationer 13h

Behörighet

CMETE1: SF1624,SF1625/SF1608, SF1609

CLMDA2:  CF1623

Rekommenderade förkunskaper

Den som påbörjar kursen i elektroteknik förutsätts ha deltagit i obligatoriska kurser i matematik och fysik för Media.

Litteratur

Elektroteknik (Institutionen)

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

För slutbetyg fordras godkända tentamina (TEN1; 1,5 hp) fullständigt genomförd labkurs (LAB1; 1,5 hp) samt godkända inlämningsuppgifter (INL1; 3 hp)

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Mikael Hellgren, micke@md.kth.se, 08-790 6306

Examinator

Hans Johansson <hbjo@kth.se>

Påbyggnad

MF2030 Mekatronik allmän kurs.

MF1016 Elektroteknik Delvis samma men ger även kunskaper inom motorstyrningsområdet.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.