MF1035 Elektroteknik, media 6,0 hp

Electrical Engineering, Basic Course Media

Kursen ska ge relevanta kunskaper i elektroteknik för ingenjören som ska använda, inte konstruera, elektriska system.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Strömkretslära: Likström, växelström och transienta förlopp.

Analog elektronik: Analoga kretsar för anpassning av givarsignaler i samband med A/D-omvandling. (Elementära kretsar med dioder zenerdioder, transistorer och operationsförstärkare.)

Elektrisk mätteknik: Mätning med visande instrument samt med oscilloskop. Användning av LabView.

Mätgivare: Principerna för mätning av ljus, mekaniska storheter och värmestorheter. Användningsområden för olika givartyper.

Digital elektronik och mikrodatorteknik: Analys och syntes av kombinatoriska kretsar. Orientering om sekvenskretsar. Mikroprocessorers arbetssätt. Användning av mikrokontroller i enkla tillämpningar.

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs skall du kunna

 • analysera förlopp i enkla kretsar t ex likström, växelström och transienta förlopp av första ordningen
 • använda en mikrokontroller för att lösa enkla uppgifter t ex att styra spänningen till en likströmsmotor.
 • utforma en digital konstruktion för att lösa ett kombinatoriskt problem.
 • uppskatta avvikelser i mätresultat dels beroende på att mätinstrument belastar mätobjektet och även beroende på mätinstrumentens noggrannhet.
 • koppla upp enkla elektriska kretsar.
 • koppla in vanliga elektriska mätinstrument såsom universalinstrument och oscilloskop till enkla elektriska kretsar. Utföra mätningar med nämnda instrument.
 • experimentellt fastställa ström-spänningskaratäristiken hos en apparat eller komponent.
 • bedöma om olika elektriska apparater och komponenter går att koppla ihop.
 • lösa enkla problem och visa lösningens funktion genom att utföra ett experiment.
 • ge en kort muntlig redovisning, med inslag av frågor och diskussion, av utfallet av ett experiment eller av hur ett laborativt problem har behandlats.
 • översätta ämnets facktermer till engelska.
 • arbeta konstruktivt i en grupp på 2-3 personer med laborativa och experimentella uppgifter.

Du skall med andra ord ha tillräckliga kunskaper för att

 • förstå elektriska komponenters och utrustningars arbetssätt och bedöma deras möjligheter och begränsningar
 • förstå och dra nytta av böcker och tidskriftsartiklar och annan dokumentation som berör elektriska komponenter eller utrustningar
 • samarbeta aktivt med specialister.

Kursupplägg

Period 4
Föreläsningar 12h
Övningar 24h
Laborationer 13h

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

CMETE1: SF1624,SF1625/SF1608, SF1609

CLMDA2:  CF1623

Rekommenderade förkunskaper

Den som påbörjar kursen i elektroteknik förutsätts ha deltagit i obligatoriska kurser i matematik och fysik för Media.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Elektroteknik (Institutionen)

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

För slutbetyg fordras godkända tentamina (TEN1; 1,5 hp) fullständigt genomförd labkurs (LAB1; 1,5 hp) samt godkända inlämningsuppgifter (INL1; 3 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Hans Johansson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF1035

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde *

Elektroteknik, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

MF2030 Mekatronik allmän kurs.

MF1016 Elektroteknik Delvis samma men ger även kunskaper inom motorstyrningsområdet.

Kontaktperson

Mikael Hellgren, micke@md.kth.se, 08-790 6306

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.