MF1039 Design och produktframtagning, komponenter 6,0 hp

Design and Product Realization, Components

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande kunskaper om utveckling och tillverkning av attraktiva produkter. Efter fullföljd kurs ska studenten kunna:

 • analysera och simulera tekniska system,
 • identifiera och förklara ett urval av funktionsbärare (tekniska principer som uppfyller en funktion),
 • dimensionera vanliga standardkomponenter,
 • jämföra och värdera olika lösningar på tekniska problem,
 • föreslå produktförbättringar utifrån funktionsmässiga ställningstaganden.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är problembaserad och bygger på analys och dimensionering av vanligt förekommande komponenter i tekniska produkter. Kursen behandlar:

 • beräkningsverktyg för dimensionering av komponenter
 • lösbara och permanenta förband
 • rullningslager
 • glidlager
 • kopplingar och bromsar
 • transmissioner

Parallellt med dimensioneringsavsnittet kommer ett antal övningsuppgifter och labbar att utföras som syftar till att öva ingenjörsmässig problemlösning med avseende på  konstruktion och val av tekniska lösninga. Kursen avser att i alla moment belysa design och produktframtag­ning i ett helhetsperspektiv med koppling till vad som gör produkter attraktiva.

Behörighet

SG1130, Mekanik I; SG1140 Mekanik II; SE1020 eller SE1010, Hållfasthetslära; Grundläggande kunskaper i CAD motvarande det i MF1060, Introduktion till DoP.

Litteratur

Maskinelement, Mägi M., Melkersson K., Evertsson M., Studentlitteratur, ISBN:9789144109053

Maskinelement Handbok,  Maskinkonstruktion, KTH

SKF-katalog

Examination

 • INL2 - Inlämningsuppgifter, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Claes Tisell, 08-790 9048, ctisell@kth.se

Examinator

Claes Tisell <ctisell@kth.se>

Övrig information

Obligatorisk för CDEPR2

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2013.