Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan MF1039 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är problembaserad och bygger på analys och dimensionering av vanligt förekommande komponenter i tekniska produkter. Kursen behandlar:

 • beräkningsverktyg för dimensionering av komponenter
 • lösbara och permanenta förband
 • rullningslager
 • glidlager
 • kopplingar och bromsar
 • transmissioner

Parallellt med dimensioneringsavsnittet kommer ett antal övningsuppgifter och labbar att utföras som syftar till att öva ingenjörsmässig problemlösning med avseende på  konstruktion och val av tekniska lösninga. Kursen avser att i alla moment belysa design och produktframtag­ning i ett helhetsperspektiv med koppling till vad som gör produkter attraktiva.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förstå och på ett adekvat sätt använda centrala begrepp inom ämnet.
 • redogöra för benämning, funktion och uppbyggnad för vanligt förekommande maskinelement.
 • göra enklare analyser av maskinelement ur ett systemperspektiv.
 • dimensionera och välja lämpliga maskinelement enligt standardiserade beräkningsmodeller och datablad.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

SG1130 Mekanik I, SG1140 Mekanik II, SE1020 eller SE1010, Hållfasthetslära.

Grundläggande kunskaper i CAD motsvarande det som återfinns i MF1061 Introduktion till design och produktframtagning.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Maskinelement, Mägi M., Melkersson K., Evertsson M., Studentlitteratur, ISBN:9789144109053

Maskinelement Handbok,  Maskinkonstruktion, KTH

SKF-katalog

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL2 - Inlämningsuppgifter, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Claes Tisell

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF1039

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Claes Tisell, 08-790 9048, ctisell@kth.se