MF1043 Mikrodatorer i produkter 9,0 hp

Microcomputers in Embedded Systems

Grupper om 2-3 teknologer ska konstruera, bygga samt redovisa ett autonomt, mikrodatorbaserat projekt. Projekten varierar från en kursomgång till en annan.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Att upprätta kravspecifikationer för mikrodatorbaserade produkter. Hårdvarukonstruktion av mikrodatorsystem. Programutveckling i C och assembler för AVR från Atmel. Interfaceteknik för givare, ställdon och människa-maskinkommunikation. Utvecklingshjälpmedel för konstruktion och test. Projekt: utveckling av prototyp till en produkt.

Kursen är problembaserad och projektinriktad, med lektioner och laborationer som stöder projektarbetet. Projekt genomförs i grupper med max 3 medlemmar.

Lärandemål *

Kursen avser att ge grundläggande förståelse för mikroprocessorers användning i mekaniska system och andra produkter. Kursen skall ge färdigheter i att konstruera/ realisera/testa mikrodatorhårdvara och färdighet att programmera i ett högnivåspråk, C. Kursen skall ge färdigheter i att använda moderna utvecklingshjälpmedel som elektronik-CAD, logikanalys, emulatorer och kretskortsframställning.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Antagen till årskurs 3 och MF1016/4F1816

Rekommenderade förkunskaper

Elektroteknik för M och P, MF1016 (4F1816)

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurspärm med material utvecklat på institutionen.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

För slutbetyg fordras godkänd labkurs (LAB1; 4,5 hp) samt godkända projekt och rapport (PRO1; 4,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Aavo Kask

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Dynamik och rörelsestyrning MF2007 och Inbyggda styrsystem MF2008

Kontaktperson

Avo Kask, 08-790 71 16, avo@md.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.