MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp

Product realization - Engineering Design

Kursen tar bl.a. upp produktframtagningsprocessen, funktionsanalys, komponent och systembeteende, livscykelanalys och materialval.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs kommer studenterna att:

 • kunna beskriva aktiviteterna i en industriell produktframtagningsprocess och hur de beror av varandra
 • ha genomfört ett tekniskt produktutvecklingsprojekt i grupp, från att ha formulerat produktkraven till att ha definierat tillverkningsmetoder
 • kunna växla mellan olika abstraktionsnivåer, som funktion, principlösning och detaljlösning vid produktutveckling
 • ha utfört en förenklad livscykelanalys för att bedöma en produkts miljökonsekvenser
 • kunna balansera en produkts funktions-, tillverknings- och miljökrav

Kursens huvudsakliga innehåll

Produktframtagning - Konstruktion är en projektbaserad kurs för civilingenjörsutbildningen i maskinteknik åk 3 som sätter kunskaper och färdigheter inhämtade från tidigare kurser i ett produktframtagningsperspektiv och metodiskt tillämpar dem i ett produktutvecklingsprojekt.

Kursupplägg

I projektet arbetar studenterna i grupp med att ta fram en produkt från att formulera produktkraven till att presentera konkreta konstruktionslösningar som går att tillverka. Arbetet infattar framtagandet av en detaljerad CAD-modell av produkten, samt analyser och beräkningar som visar att produkten och dess ingående komponenter uppfyller sin funktion. Resultatet redovisas skriftligt i en teknisk rapport, samt vid en muntlig redovisning.

Kursen är framför allt en fortsättning på kurserna MF1044 Maskinkomponenter samt MG1025 Produktframtagning - Tillverkning, men är beräkningsintensiv och förutsätter att studenterna även behärskar ämnena mekanik, hållfasthetslära, matematik och numeriska metoder, samt CAD-modellering.

Studenternas arbete stöds av föreläsningar om produktframtagningsprocessen, projektarbete, maskinkonstruktion, samt materialval och livscykelanalys (LCA).

Behörighet

MF1044 Maskinkomponenter, MG1026 Tillverklingsteknik

Rekommenderade förkunskaper

Kursen är framför allt en fortsättning på kurserna MF1044 Maskinkomponenter samt MG1026 Produktframtagning - Tillverkning, men är beräkningsintensiv och förutsätter att studenterna även behärskar ämnena mekanik, hållfasthetslära, matematik och numeriska metoder, samt CAD-modellering.

Litteratur

Litteraturen från MF1044 Maskinkomponenter och MG1025 Produktframtagning – Tillverkning, samt en ännu ej fastställd bok om konstruktionsprocessen

Examination

 • INL2 - Inlämningsuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Anders Söderberg,aes@kth.se, 08-790 7265

Examinator

Anders Söderberg <aes@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2009.