MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp

Product realization - Engineering Design

Produktframtagning - Konstruktion är en projektbaserad kurs för civilingenjörsutbildningen i maskinteknik åk 3. Syftet med kursen är att sätta kunskaper och färdigheter inhämtade från utbildningens tidigare kurser i ett produktframtagningsperspektiv och metodiskt tillämpa dem i ett produktutvecklingsprojekt.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Produktframtagning - Konstruktion är en projektbaserad kurs för civilingenjörsutbildningen i maskinteknik åk 3 som sätter kunskaper och färdigheter inhämtade från tidigare kurser i ett produktframtagningsperspektiv och metodiskt tillämpar dem i ett produktutvecklingsprojekt.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Utifrån en given produktutvecklingsprocess planera, fördela arbete och kommunicera inom en projektgrupp för att tillsammans genomföra ett produktutvecklingsprojekt.
  • Utifrån en given teknisk kravspecifikation på systemnivå konstruera delsystem samt välja och dimensionera olika maskinkomponenter så att de tillsammans ger det önskat systembeteende.
  • Kritiskt förhålla sig till resultatet av en förenklad livscykelanalys av en produkts energiförbrukning och C02-avtryck.
  • Skriftligt och muntligt förmedla resultat från ett produktutvecklingsprojekt på ett ingenjörsmässigt sätt.

Kursupplägg

I projektet arbetar studenterna i grupp med att ta fram en produkt från att formulera produktkraven till att presentera konkreta konstruktionslösningar som går att tillverka. Arbetet infattar framtagandet av en detaljerad CAD-modell av produkten, samt analyser och beräkningar som visar att produkten och dess ingående komponenter uppfyller sin funktion. Resultatet redovisas skriftligt i en teknisk rapport, samt vid en muntlig redovisning.

Kursen är framför allt en fortsättning på kurserna MF1044 Maskinkomponenter samt MG1026 Tillverkningsteknik, men är beräkningsintensiv och förutsätter att studenterna även behärskar ämnena mekanik, hållfasthetslära, matematik och numeriska metoder, samt CAD-modellering.

Studenternas arbete stöds av föreläsningar om produktframtagningsprocessen, projektarbete, maskinkonstruktion, samt materialval och livscykelanalys (LCA).

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För att vara behörig att läsa kursen krävs att studenten är godkänd på minst ett av examinationsmomenten i kursen MF1044 Maskinkomponenter.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen är framför allt en fortsättning på kurserna MF1044 Maskinkomponenter samt MG1026 Tillverkningsteknik, men är beräkningsintensiv och förutsätter att studenterna även behärskar ämnena mekanik, hållfasthetslära, matematik och numeriska metoder, samt CAD-modellering.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteraturen från MF1044 Maskinkomponenter och MG1025 Produktframtagning – Tillverkning, samt en ännu ej fastställd bok om konstruktionsprocessen


Litteraturen från MF1044 Maskinkomponenter och MG1026 Tillverkningsteknik.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INL2 - Inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Anders Söderberg

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF1045

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anders Söderberg,aes@kth.se, 08-790 7265