MF105X Examensarbete inom produktframtagning och industriell ekonomi, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Product Realization and Industrial Engineering, First Cycle

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Använda självständiga studieformer för att fördjupa sin kunskap inom ämnesområdet;
 • Presentera genomfört arbete i en skriftlig rapport samt i web-baserad form, i båda fallen med krav på innehåll, struktur och språk;
 • Ge en muntlig presentation av eget arbetet samt opponera på andras arbete i en större församling;
 • Formulera enklare mekatroniska problemställningar och söka lösningar med hjälp av modellering, simulering och datorbaserade hjälpmedel;
 • Utveckla/konstruera/välja en komponent eller delsystem och verifiera lösningens egenskaper, t ex genom simulering;
 • Tillämpa, värdera och integrera förvärvade kunskap och färdigheter på problem inom det valda fördjupningsområdet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen bygger på ett eget fördjupat arbete avseende någon väsentlig frågeställning eller delområde inom ämnet mekatronik. I seminarieform, men framförallt genom egen sökande, inhämtas nödvändiga kunskaper för att belysa, besvara och diskutera valda problemställningar.

Vissa delar av kursen genomförs i grupper om 2-3 studenter medan andra delar genomförs individuellt.

I kursen ingår, förutom att skriftligen och muntligen presentera en individuell uppsats, även att kritiskt granska och opponera på andras arbete.

Kursupplägg

Period 3, 4
Seminarier 20 h

Behörighet

Behörig för studier i åk3, MF1016/4F1816 , DD1321(2D1321)

Litteratur

Delges vid kursstart.

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

För slutbetyg fordras godkänd uppsats samt deltagande i samtliga obligatoriska moment (XUPP; 15 hp).

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Martin Edin Grimheden <mjg@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2014.