MF111X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Mechanical Engineering, First Cycle

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursens syfte är

a) att ge studenterna fördjupad färdighet i att identifiera och definiera tekniska problem, och att söka lösningar med hjälp av olika metoder och datorhjälpmedel;

b) att ge studenterna en helhetssyn på hur dessa metoder och hjälpmedel påverkar organisering av ett effektivt och uthålligt produktutvecklingsarbete.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutat examensarbete i ska studenten kunna

 • Formulera problem och söka lösningar med hjälp av modellbaserade metoder och moderna datorhjälpmedel;
 • Tillämpa, värdera och integrera kunskap och färdigheter som inhämtats under studietiden, på problem inom det valda fördjupningsområdet;
 • Använda självständiga studieformer för att konsolidera och fördjupa sin kunskap inom ämnesområdet.
 • Presentera arbetet dels i en skriftlig teknisk rapport med krav på innehåll, struktur och språk (motsvarande TNC:s normer) samt ge en muntlig presentation;

Kursens huvudsakliga innehåll

Övningsuppgifter och laborationer genomförs i grupper om 2-3 studenter. Projektuppgift som genomförs individuellt men handleds och kommuniceras i grupper. Litteraturstudie. Skriftlig C-uppsats med muntlig presentation. Kritisk granskning av annans rapport.

Kursupplägg

Period 3, 4
Seminarier

Behörighet

Behörig för studier i åk3, 5B1132/SF1224 ,5B1133/SF1626 ,  4C1010/SE1010 , MG1003/4G1162

Villkorligt valfri för
IPU(M3), M3

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kurser i matematik, mekanik. Goda färdigheter i Matlab och SolidEdge. Du skall även ha inhämtat kunskaperna i någon av kurserna; Design och produktframtagning B (MF1013), Produktframtagning 1 för M (MG1003) eller Produktframtagning för T (MF1015).

Villkorligt valfri för
IPU(M3), M3

Litteratur

Kurspärm

Examination

 • PRO1 - Projekt, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänt projekt (PRO1; 15 hp)

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Anders Berglund, 08-790 78 08, andersb@md.kth.se

Examinator

Anders Berglund <andersb@md.kth.se>

Övrig information

Ersätter 4F1821

Påbyggnad

Integrerad produktutveckling hk (MF2027)

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.