MF114X Examensarbete inom farkostteknik, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Design and Vehicle Engineering, First Cycle

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursens syfte är

a) att ge studenterna fördjupad färdighet i att identifiera och definiera tekniska problem, och att söka lösningar med hjälp av olika metoder och datorhjälpmedel;

b) att ge studenterna en helhetssyn på hur dessa metoder och hjälpmedel påverkar organisering av ett effektivt och uthålligt produktutvecklingsarbete.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutat examensarbete i ska studenten kunna

 • Formulera problem och söka lösningar med hjälp av modellbaserade metoder och moderna datorhjälpmedel;
 • Tillämpa, värdera och integrera kunskap och färdigheter som inhämtats under studietiden, på problem inom det valda fördjupningsområdet;
 • Använda självständiga studieformer för att konsolidera och fördjupa sin kunskap inom ämnesområdet.
 • Presentera arbetet dels i en skriftlig teknisk rapport med krav på innehåll, struktur och språk (motsvarande TNC:s normer) samt ge en muntlig presentation;

Kursens huvudsakliga innehåll

Övningsuppgifter och laborationer genomförs i grupper om 2-3 studenter. Projektuppgift som genomförs individuellt men handleds och kommuniceras i grupper. Litteraturstudie. Skriftlig C-uppsats med muntlig presentation. Kritisk granskning av annans rapport.

Kursupplägg

Period 3, 4
Seminarier 20 h

Behörighet

Behörig för studier i åk3, 5B1132/SF1624 ,5B1133/SF1603 ,  4C1010/SE1010 , MF1015/4F1815

Obligatorisk för
IPU(T3)
Villkorligt valfri för
FMT(T3)

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kurser i matematik, mekanik. Goda färdigheter i Matlab och SolidEdge. Du skall även ha inhämtat kunskaperna i någon av kurserna; Design och produktframtagning B (MF1013), Produktframtagning 1 för M (MG1003) eller Produktframtagning för T (MF1015).

Villkorligt valfri för
IPU(T3), T3

Litteratur

Kurspärm

Examination

 • PRO1 - Projekt, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänt projekt (PRO1; 15 hp)

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Anders Berglund, 08-790 78 08, andersb@md.kth.se

Examinator

Anders Berglund <andersb@md.kth.se>

Påbyggnad

Integrerad produktutveckling hk (MF2001)

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.