MF131X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Integrated Product Development, First Cycle

Hur organisationer bedriver sin produktutveckling har avgörande betydelse för resultatet av ett utvecklingsprojekt. Genom att planera, styra och organisera sin utvecklingsprocess på olika sätt kan företag skapa förutsättningar för en utvecklingsprocess som leder till önskat resultat och samtidigt ger utrymme för en kreativ och hållbar arbetsmiljö. 

Förutsättningarna för önskad produktutvecklingsprocess kan skapas genom att organisationer integrerar olika aspekter i sin process. Syftet med kandidatexamensarbetet i Integrerad produktutveckling är att fördjupa kunskaper om hur organisationer bedriver sittproduktutvecklingsarbete och specifikt hur organisationer integrerar och hanterar olika aspekter i sin produktutvecklingsprocess och i sina enskilda utvecklingsprojekt.  

Relevanta aspekter i produktutvecklingsarbete kan tex vara:

·        Hållbarhets- och miljöaspekter

·        Användar- och/eller kundperspektiv

·        Produktion och logistik

·        Visualisering och styrning av utvecklingsprojekt

·        Kreativitet

·        Effektivitet

·        Konstruktionsmetoder

·        Kvalitet

·        Hur man sätter mål i utvecklingsprojekt

·        Etc…

  • Utbildningsnivå

    Grundnivå
  • Huvudområde

    Teknik
  • Betygsskala

    P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Utifrån de av KTH:s fastställda mål för examensarbete för kandidatexamen ska studenten kunna:

1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och tillämpliga metoder, orientering i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt visa fördjupad kunskap inom någon del av ämnesområdet

2. visa förmåga att kritiskt söka, samla och använda relevant information samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

3. visa förmåga att formulera, bedöma och hantera problem och kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer

4. visa förmåga att planera och med tillämpliga metoder genomföra uppgifter inom givna tidsramar

5. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper redogöra för och diskutera information, problem och lösningar

6. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

7.  visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom någon del av huvudområdet teknik

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen fördjupas kunskaper i produktutveckling genom att studera och analysera hur företag eller andra organisationer arbetar med produktutvecklingsprojekt. En teoretisk fördjupning i ämnet görs genom att läsa litteratur och genomföra en intervjustudie i en eller flera organisationer. Kursen bedrivs i projektform vilket innebär både självständigt och gemensamt arbete. Som utgångspunkt ligger det egna intresset att titta närmare på en viss aspekt och slutprodukt från kursen är en vetenskapligt förankrad uppsats med akademiska krav på utförande och kvalitet.

Kursupplägg

Kursen innebär självständigt arbete (parvis) med stöd i form av seminarier där viktig steg i det arbete som ska genomföras tas upp.  Exempel på ämnen som behandlas i seminarierna är: formulera fråga, val av litteratur, metodik/metoder för undersökning, samla in och beskriva data, samt analysera och dra slutsatser från data.

Behörighet

Av civilingenjörsprogrammet fastställda krav för att få påbörja ett examensarbete.
Dessa krav återfinns i utbildningsplanen.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 15,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

De av KTH:s fastställda kriterier för godkänt examensarbete för kandidatexamen är:

En litteraturstudie är genomförd och innehåller beskrivning av tillämpliga metoder inom ämnesområdet och orientering i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Vald metod är motiverad och baserad på vetenskap eller beprövad erfarenhet. Relevanta kunskaper från utbildningens kurser används på ett adekvat sätt.

Examensarbetets uppgift hanteras till stor del självständigt. Väl valda databaser och sökverktyg används. Relevant litteratur och kunskap integreras i examensarbetet. Behovet av ytterligare kunskap diskuteras.

Examensarbetet innehåller en tydlig problemformulering och en progression i hanterandet av denna. En kritisk diskussion förs kring relevanta företeelser, frågeställningar och situationer kopplade till arbetet. Adekvata bedömningar kopplade till examensarbetets frågeställning(ar) genomförs.

Den arbetsplan som tagits fram under inledningen av examensarbetet har följts. Arbetet är utfört inom överenskommen tid och med den metodik som överenskommits.  Eventuella ändringar i planeringen eller i arbetet utgörs av överenskommelser mellan student och handledare.

Rapporten är välorganiserad, språkligt välformulerad och sammanhängande. Referaten av källorna har relevans, är självständigt formulerade och väl integrerade. Såväl muntlig presentation och opposition som kommunikation under arbetets gång påvisar förmågan att presentera och lyhört diskutera arbetet med olika parter t.ex. uppdragsgivare, handledare, lärare, forskare och studenter.

Examensarbetet visar på bedömningsförmåga, till exempel att kunna förklara, motivera, kritisera och rekommendera.  Relevanta ämnesmässiga bedömningar med vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet har gjorts i examensarbetet. Examensarbetet innehåller reflektion över samhälleliga och etiska aspekter om detta inte motiverats som irrelevant.

Studenten sätter sig väl in i arbetsuppgiften och visar förmåga till delaktighet i den arbetskultur som är rådande där uppgiften ska lösas. Studenten visar förmåga att pröva och värdera information i diskussioner av uppgiften. Studenten visar på initiativförmåga och är öppen för handledning och kritik. Examensarbetet utförs till stora delar självständigt. 

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Sofia Ritzén <ritzen@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.