Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 hp

Kursen ger insikt i mekatroniska reglersystem. Fokus är på modellering, konstruktion och implementering av reglersystem för mekatroniska produkter. Kursen bygger på och integrerar material från tidigare kurser i mekanik, reglerteknik, elektroteknik och programmering. Efter kursen ska man kunna specificera och modellera mekatroniska system samt kunna konstruera digitala regulatorer och förstå hur dessa ska implementeras på en mikroprocessor. Moderna utvecklingsverktyg som Matlab och Simulink samt speciell hårdvara för att kunna exekvera Simulink modeller i realtid används.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

50536

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Kontaktperson

Lei Feng, lfeng@kth.se

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan MF2007 (VT 2018–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen hålls i form av föreläsningar och laborationer. Laborationerna är dels sådana som genomförs under ett pass eller som lite större projekt under ett antal laborationstimmar. Uppgifterna på laborationerna utförs i grupper på 2-3 personer. Vissa av de större uppgifterna redovisas genom att lämna in en skriven rapport medan andra mindre uppgifter redovisas under laborationstillfällena.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenterna kunna:

 • Specificera prestandakrav för en rörelsestyrning.
 • Förstå hur val av givare och motorer påverkar prestanda.
 • Bygga dynamiska modeller av typiska mekatroniska produkter.
 • Hitta bra elektriska och mekaniska parametrar för modellen.
 • Analysera modellen både i tids- och frekvensplanen.
 • Konstruera modellbaserade återkopplingar och servostyrningar både i kontinuerlig och diskret tid.
 • Simulera mekaniken, elektroniken och reglersystemet för utvärdering av prestanda och möjliggöra ytterligare förbättringar.
 • Strukturera och implementera reglersystemets kod för av mikrokontroller.
 • Förstå begränsningarna i prestanda beroende av givare, motorer och tillgänglig prestanda på mikroprocessorn, dvs dess sanbbhet, flyttals- eller heltalsaretmitik och minne.
 • Konstruera både analoga och digitala filter.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

En kandidatexamen i maskinteknik eller motsvarande.

Är godkänd på kursen MF1016, eller motsvarande kunskaper i elektroteknik

Är godkänd på kursen EL1000/EL1010 eller motsvarande kunskaper i reglerteknik.

Är godkänd på kursen DD1320/DD1321 eller motsvarande kunskaper i programmeringsteknik

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Delas ut vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Avklarade laborationer med medföljande skrivna rapporter. (PRO1; 6 hp). Skriftlig tentamen. (TEN1; 3hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Mekatronik, högre kurs.

Kontaktperson

Lei Feng, lfeng@kth.se