MF2018 Tribologi 6,0 hp

Tribology

Inget startar och inget stannar utan tribologi! Tribologi är samlingsnamnet för friktion, nötning och smörjning eller läran om samarbetande ytor i relativ rörelse. Vi påverkas dagligen av olika tribologiska fenomen. Lövhalka på hösten sänker friktionen mellan järnvägshjul och räls och orsakar förseningar i tågtrafiken, skrikande oljud när vi bromsar orsakas av friktion mellan belägg och bromsskivor, bortnötta partiklar i luften från bromsar och vägbanan är ett hälsoproblem i våra storstäder och slitna höfter är ett annat tribologiskt problem. Ordet tribologi kommer från grekiskans tribos och betyder att gnida. Redan under antiken utnyttjande man tribologiska kunskaper t.ex. har arkeologer funnit smörjmedelsrester på hjulaxlar från 1400 f. kr. Ordet tribologi myntades dock först 1966 i en brittisk statlig rapport som ett samlingsnamn för begreppen friktion, nötning och smörjning.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs i Tribologi skall studenterna för olika ytor i kontakt kunna:

 • beräkna kontakttryck, kontakttemperatur och filmtjocklek
 • simulera nötning
 • mäta friktion och nötning
 • mäta en ytas yttopografi
 • identifiera de ytskademekanismer som är dimensionerande
 • dimensionera ytkontakterna
 • motivera ett smörjmedelsval
 • motivera ett val av material, ytskikt och yttopografi

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursinnehåll

 • Statiskt och dynamiskt belastade kontakter
 • Yttopografi
 • Friktionsfenomen i mekaniska system
 • Nötningsmekanismer i maskinelement
 • Smörjmedel och smörjsystem
 • Fullfilms-, -bland-, gränskikts- och elastohydrodynamisk-
 • Skademekanismer för komponenter
 • Materialval för tribologiska kontakteR

Kursupplägg

Tre laborationer: 1)Vatten som smörjmedel, friktion och nötning, systemparametrar 2) Stribeckkurvan i pinne på skiva maskin, filtrering och viskositet 3) Hertz, Winkler, kontaktpapper, yttopografi

Inlämningsuppgift där man beräknar kontakttryck, kontakttemperatur och filmtjocklek i en maskinkomponent, samt göra ett materialval och smörjmedelsval baserat på dessa beräkningar.

Behörighet

En kandidatexamen i Maskinteknik eller motsvarande.

Litteratur

Anton van Beek, "Advanced engineering design lifetime performance and reliability” TU Delft 2006

Andersson ”Dimensionering av några tribokontakter”, Institutionen för Maskinkonstruktion KTH

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

För slutbetyg fordras godkända laborationer och projektuppgifter (ÖVN1; 4,5 hp) samt godkänd tentamen (TEN1;1,5 hp).

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Sergei Glavatskih, 08-790 63 82, segla@kth.se

Examinator

Sergei Glavatskih <segla@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2014.