Inför kursvalMF2021 Miljöanpassad konstruktion 6,0 hpAdministrera Om kursen

En introduktion till miljöanpassad konstruktion.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Livscykelanalyser med avseende på produkters miljöpåverkan. Förutsättningar för återvinning av komponenter och material. Lagstiftning, styrmedel, infrastruktur. Demonterbarhet och separationsmetoder. Konstruktionsregler för materialval, fogning, ytbehandling samt produktkonfigurering och utformning.

Lärandemål *

Att ge grundläggande kunskaper om kretsloppsanpassad produktutveckling samt om stödmetoder för bedömning av produkters miljöpåverkan och konstruktion av återvinningsanpassade produkter.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Behörig för studier i åk4, MF101X/MF102X/MF104X/MF111X/MF112X/MF114/MF116/MF106X/MF107X/MF109X/MF1022/4F1822

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendium, rapporter.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO3 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO4 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Två projekt: Uppsatsliknande tentamen med frågor som meddelas en vecka i förväg; (PRO3; 3 hp), Produktutvecklingsprojekt i grupp med muntlig och skriftlig redovisning. (PRO4; 3 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Conrad Luttropp

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2021

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

MF2022 Projektarbete inom miljöanpassad konstruktion

Kontaktperson

Conrad Luttrop, 08-790 74 97, conrad@md.kth.se

Övrig information

Ersätter 4F1641