MF2024 Robust konstruktion 6,0 hp

Robust and Probabilistic Design

Probabilistisk konstruktion är en konstruktionsmetodik för att systematiskt studera effekterna av variationer hos konstruktionsparametrarna på produktens prestanda. Robust konstruktion är en metodik för att optimera produktens kvalitet genom att göra produktens prestanda okänslig för variationer hos tillverknings-, material-, handhavande- och miljöegenskaper.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Ingenjörsstatistik: Normal-, exponential- och Weibulldistribution, konfidensintervall.

Statistisk försöksplanering: fysiska experiment och simuleringar, censurerade och suspenderade prov.

Probabilistisk konstruktion; Monte-Carlo simuleringar (med Matlab och Ansys) av variation hos prestanda orsakat av variationer in konstruktions- (tillverkningstoleranser, materialegenskaper, geometrisk konfiguration), användar- (antropometriska data), och miljöparametrar (luftfuktighet, elektromagnetiska fält, temperatur, smuts).

Robust konstruktion; minimera prestanda variationer som orsakas av variation hos konstruktionsparametrar, mänskliga egenskaper och miljötillstånd.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  •  tillämpa vanliga begrepp och språkbruk inom ämnet
  • redogöra för benämning, funktion och uppbyggnad för vanliga metoder inom ämnet och kunna ge motiverade val av metoder för olika komponenter och system
  • genomföra analyser och dimensionering av komponenter och system med robusta och probabilistiska dimensioneringsmetoder

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Teknologie kandidatexamen, ämnesområde maskinteknik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

• Publicerat kursmaterial

• Magnus Arnere "Statistical Robust Design - An Industrial Perspective", Wiley 2014


• Publicerat kursmaterial

• Magnus Arnere "Statistical Robust Design - An Industrial Perspective", Wiley 2014

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ulf Olofsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2024

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ulf Olofsson, ulfo@md.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.