MF2027 Integrerad produktutveckling, högre kurs 30,0 hp

Integrated Product Development, Advanced Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Ökande industriella krav på en produktutvecklingsprocess som är effektiv och samtidigt har ett kreativt arbetsklimat med en önskan om hög innovationsgrad är en utmaning för industrin att hantera. För att hantera detta behövs fokus på arbetssätten i produktutvecklingsprojekten. Därför har kursen Integrerad produktutveckling, högre kurs, ett fokus på hur en produktutvecklingsgrupp arbetar för att lösa en produktutvecklingsuppgift.

Kursen är uppdelad i en mer teoretisk del och en mer praktisk del och löper under hela läsåret, med 20 arbetstimmar per vecka. Läsperiod 1 är mer teoretiskt inriktad och behandlar metoder och arbetssätt som är tillämpliga i produktutvecklingsprocessens olika faser samt behandlar också olika aspekter såsom organisering, planering, innovation och kreativt arbetsklimat. Under läsperiod 2-4 genomförs ett skarpt produktutvecklingsprojekt tillsammans med ett företag i vilket grupper om ca 12-15 studenter. Företaget medverkar i en styrgrupp för projektet.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Lärandemål för teoridelen av kursen

Det övergripande målet för teoridelen är att du ska kunna beskriva, jämföra och förklara olika aspekter av arbetssätt i produktutvecklingsprojekt.

Efter avslutad kursdel ska du kunna:·        

 • Beskriva och jämföra olika produktutvecklingsprocesser.        
 • Beskriva, jämföra och använda olika stödmetoder i produktutvecklingsarbete och kritiskt kunna analysera nyttan av dem.
 • Analysera påverkan av olika sätt att organisera produktutveckling.
 • Beskriva faktorer som stöder ett kreativt arbetsklimat, och ge rekommendationer, för hur en arbetsgrupp ska uppnå ett kreativt arbetsklimat.
 • Beskriva olika synsätt på innovation och kunna använda olika innovationsbegrepp i dess sammanhang.
 • Beskriva integrationsmekanismer för produktutvecklingsprojekt och kritiskt kunna granska nyttan av dem.
 • Reflektera med ett etiskt perspektiv på produktutveckling.
 • Använda forskningsresultat om arbetssätt i produktutveckling som är beskrivna i vetenskapliga artiklar.

Lärandemål för projektarbetet

Det övergripande kursmålet för projektarbetet är att du efter avslutat kurs ska kunna organisera och effektivt genomföra ett produktutvecklingsprojekt samtidigt som du bidrar till att skapa en kreativ och uthållig arbetsmiljö. 

 • Du som deltagare av kursen ska efter kursens slut kunna:
 • Utforma en projektorganisation och vid behov kunna förändra den så att den är anpassad efter produktutvecklingsprojektet karaktär och faser
 • Utarbeta och/eller verkställa en projektplan
 • Tillämpa stödmetoder för systematiskt och effektivt produktutvecklingsarbete
 • Motivera varför olika metoder och arbetssätt väljs och kunna utvärdera utfallet av användningen.
 • Kunna avgöra när resultatet från en produktutvecklingsfas är tillräckligt bra för att kunna gå vidare till nästa fas.
 • Hantera tekniska problem som är ofullständigt givna och trots detta kunna göra egna rimliga tekniska antaganden
 • dina tekniska förkunskaper
 • Själv kunna inhämta relevant information för att kunna lösa tekniska och organisatoriska problem

Muntligt och skriftligen kunna kommunicera:olika aspekter på produktutvecklingsarbete, reflektioner om ditt eget beteende i arbetsgrupper och relatera det till arbetsgruppens dynamik, reflektioner om projektarbetets framskridande

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Produktutvecklingsprocesser
 • Innovation
 • Konstruktion
 • Kreativitet och kreativt arbetsklimat
 • Gruppdynamik och reflektion
 • Organisering av produktutvecklingsprojekt
 • Projektplanering och projektstyrning
 • Stödmetoder för konstruktionsarbete som exempelvis: Idé- och konceptgenererings metoder, Metoder för val av idér och koncept, Metoder som stödjer under konstruktionsarbetet såsom FMEA (Failure Mode Effect Analasys) och QFD (Quality Function Deployment) och sk Design for X metoder (X = miljö, tillverkning, montering, kvalitet etc), Metoder för att förstå kund- och användarkrav, 
 • Muntlig och skriftlig framställning

Behörighet

Minst 130 poäng, MF111X/MF112X/MF114X.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen ges endast för inriktningen Integrerad Produktutveckling årskurs 4.För att påbörja kursen måste du vara behörig till årskurs 4 samt examensarbetet för årskurs 3 skall vara godkänt.

Litteratur

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 4,5, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projektarbete, 10,5, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarie, 6,0, betygsskala: P, F
 • SEM2 - Seminarie, 4,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Examination sker dels av teoridelen samt av projektet. Graderat betyg ges på kursen

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Gunilla Ölundh Sandström, gunilla@md.kth.se, 08 790 6863

Examinator

Lars Hagman <lhagman@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.