MF2028 Industriell design, högre kurs 30,0 hp

Industrial Design, Advanced Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Högre Kurs Industriell Design bygger till stor del på självständigt arbete i grupp, med projekt och seminarier. De flesta konstruktionsprojekten baseras på aktuella industriproblem från olika företag och är representativa för problem­ställ­ning­ar som en P-civilingenjör med inriktning mot Industriell Design med kon­struk­tion/produktutveckling kom­mer att möta i yrkeslivet. Under kursen kommer det att äga rum ett samarbete med studenter från andra discipliner, som den färdiga ingenjören kan förväntas komma att samarbeta med, till exempel Industridesigner och marknadsekonomer. Under projektarbetet svarar teknologen själv i samråd med sin handledare för problem­struktur­ering och val av metoder.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, detaljutforma och ur ett konstruktörsperspektiv kunna genomföra en produktframtagning samt på ett övertygande sätt kunna presentera och argumentera för projektet.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Materialteknik
 • Konstruktion och Produktion
 • Ledarskap
 • Datorgrafik
 • Presentationsteknik
 • Projektarbete med industriell eller institutionell avnämare
 • Tekniskt utvecklingsarbete
 • Ergonomi
 • Färglära
 • Modellteknik
 • Visualiseringsteknik

Kursupplägg

Högre Kurs Industriell Design bygger till stor del på självständigt arbete i grupp, med projekt och seminarier. De flesta konstruktionsprojekten baseras på aktuella industriproblem från olika företag och är representativa för problem­ställ­ning­ar som en P-civilingenjör med inriktning mot Industriell Design med kon­struk­tion/produktutveckling kom­mer att möta i yrkeslivet. Under kursen kommer det att äga rum ett samarbete med studenter från andra discipliner, som den färdiga ingenjören kan förväntas komma att samarbeta med, till exempel Industridesigner och marknadsekonomer. Under projektarbetet svarar teknologen själv i samråd med sin handledare för problem­struktur­ering och val av metoder.

Kursredovisningar

Projekten ska slutrapporteras muntligt och skriftligt. De skriftliga rapporterna framställs i programmet Indesign enligt utdelad mall samt konverteras till pdf. Kompletterande projektredovisning kan ske med valfri metod efter samråd med handledare. 

Under vårterminen anordnas ett antal seminarier. Seminarierna är att anse som ett tredje projekt – ett informationsprojekt.  Ett syfte med seminarierna är att noggrannare belysa ett antal intressanta teknikområden. Respektive grupp gör en undersökning av sitt område och sätter i samråd med an­vis­ad handledare upp ett program för seminariet. Målet är att den övriga klassen och övriga handledare ska få en bra inblick i ämnet.

Studiebesök

Studiebesök på industri-, design- och ingenjörsföretag är en viktig del i omvärldskunskapen. Vi försöker lägga in flera sådana studiebesök. Vid kursstarten är planerat två industribesök, förutom de under en eventuell studieresa. Under kursens gång kommer ytterligare besök att planeras.

Behörighet

Minst 130 poäng, MF116X.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen är öppen endast för P4IDE.

För att påbörja kursen måste du vara behörig till årskurs 4 samt examensarbetet för årskurs 3 skall vara godkänt.

Litteratur

 1. Litteratur som anvisas under pågående kurs
 2. Ullman: The Mechanical Design Process 
 3. Ashby, Shircliff & Cebon: Materials – Engineering, Science, Processing and Design
 4. Ashby, Johnson: Material and Design
 5. Mossboda, Petterson, Rönnholm: Att vara chef och ledare.
 6. Folkeson: Rittekniska grunder  (Finns i kurspärmen)
 7. Jan Landqvist: Vilda idéer och … (Finns på expeditionen och på Konstfack)

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 6,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projektarbete, 6,0, betygsskala: P, F
 • PRO3 - Projektarbete, 6,0, betygsskala: P, F
 • PRO4 - Projektarbete, 6,0, betygsskala: P, F
 • PRO5 - Projektarbete, 6,0, betygsskala: P, F

PRO1 (6 poäng); PRO2 (6 poäng); PRO3 (6 poäng); PRO4 (6 poäng); PRO5 (6 poäng)

Krav för slutbetyg

Deltagande i kursens olika aktiviteter såsom presentationer, seminarier, studieresor samt gemensam handledning med flera grupper är obligatorisk. Skriftliga uppgifter, presentationer i ta, bild och media skall kunna dokumenteras och bedömas vid portföljggenomgång vid kursens slut.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Carl Michael Johannesson, cmj@kth.se, 08 - 790 7337

Examinator

Carl Michael Johannes Johannesson <cmj@md.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.