MF202U Förbränningsmotorteknik, grundkurs /Uppdragsutbildning/ 6,0 hp

Internal Combustion Engines, Basic Course /Commissioned Course/

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Att ge en bra grund för utvecklingsarbete, produktion och applikation av förbränningsmotorer.

• Allmän orientering kring förbränningsmotorns egenskaper

• Orientering om viktiga motorkomponenter

• Kunskap inom motorers termodynamik och förbränning

• Kunskap om avgasemissioner från diesel- och ottomotorer, samt hur dessa reduceras

• Kunskap om förbränningsmotorns och dess bränslens roll i transportsystem och deras påverkan på miljön

Kursens huvudsakliga innehåll

Repetition och övning av grundläggande termodynamik applicerad på förbränningsmotorer. Vanliga idealiserade processer/cykler, turboladdning och laddluftkylning är inkluderade.

Grunderna för diesel- och ottoförbränning behandlas i föreläsningar. I detta sammanhang behandlas även alternativa bränslen, deras grundläggande kemi samt emissionsbildning. Framtida bränslescenarier behandlas, liksom den större bilden av energitillförsel till transportsystemen.

Laborationer ges där både diesel- och ottomotor provas och prestanda och emissioner mäts. Dieselmotorlaborationen rapporteras med termodynamiska analyser där bl.a. turboladdarens verkningsgrader beräknas från mätdata.

Tänd- och bränslesystem behandlas.

Behörighet

Litteratur

Anges vid kursstart.

Examination

  • INL2 - Inlämningsuppgifter, 4,0, betygsskala: P, F
  • LAB1 - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F

Slutbetyg pass/fail används i kursen.

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter, 4 hp

Laborationer, 2 hp

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Andreas Cronhjort <andreas.cronhjort@itm.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2013.