MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 hp

Mechatronics basic Course

Kursen ger en överblick över mekatroniska system och produkter, innefattande de komponenter och egenskaper som är typiska för sådana system.  Kursen introducerar en designmetodik anpassad för mekatronikutveckling och ger inblick i både fördelar och svårigehter med sådan utveckling.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursen ger en överblick över mekatroniska system och produkter, innefattande de komponenter och egenskaper som är typiska för sådana system.  Kursen introducerar en designmetodik anpassad för mekatronikutveckling och ger inblick i både fördelar och svårigehter med sådan utveckling. Det övergripande målet är att studenten efter genomgången kurs ska fortsätta att använda designmetodiken i relevanta efterföljande kurser och därmed stegvis fördjupa sin färdighet i att använda den. Efter genomgången kurs ska studenten ha förmåga att:

1. Beskriva de grundläggande byggstenarana i ett mekatroniskt system (t ex hårdvara, programvara, kommunikation, gränssnitt, sensorer, reglering/styrning och ställdon)

2. Utifrån en given fuktionell problemformulering diskutera huruvida en mekatronisk lösning kan vara lämplig

3. Skissa en sådan lösning och välja lämpliga komponenttyper

4. Identifiera kritiska konstruktionsproblem/utmaninigar och föreslå lämpliga metoder och verktyg för att lösa dessa utmaningar

5. Sammafatta och på mindre problem tillämpa en utvecklingsmodell för mekatronisk utveckling

6. Modellera, simulera och konstruera (dock ej realisera) mindre mekatroniska system och produkter

7. Ge flera exempel på produktkrav (utöver de rent funktionella) som är typiska och viktiga för just mekatroniska system och sammanfatta på en övergripande nivå hur dessa krav påverkar produktutvecklingen

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen introducerar och ger exemplen på mekatroniska produkter, de olika ingående komponenterna, de olika lösningsalternativen samt tillgängliga metoder och verktyg som används vid produkturveckling. Verkliga mekatroniska konstruktionsproblem identifieras och löses.

Behörighet

Antagen till masterprogram. Kurser på kandidatnivå i mekanik, SG1130, SG1140 och elektroteknik, MF1016 eller motsvarande.

Kursen är platsbegränsad.

Litteratur

Meddelas senare

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Jan Wikander, jan@md.kth.se, 08 790 7370

Examinator

Jan Wikander <janwi@kth.se>

Påbyggnad

MF2042, MF2043

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.