Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 hp

Kursen ger en överblick över mekatroniska system och produkter, innefattande de komponenter och egenskaper som är typiska för sådana system.  Kursen introducerar en designmetodik anpassad för mekatronikutveckling och ger inblick i både fördelar och svårigehter med sådan utveckling.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50532

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Kontaktperson

Georgios Andrikopoulos (geoand@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan MF2030 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen introducerar och ger exempeln på mekatroniska produkter, de olika ingående komponenterna, de olika lösningsalternativen samt tillgängliga metoder och verktyg som används vid produktutveckling. Verkliga mekatroniska konstruktionsproblem identifieras och löses.

.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva de grundläggande byggstenarna i ett mekatroniskt system
 • Utifrån en given funktionell problemformulering diskutera huruvida en mekatronisk lösning kan vara lämplig
 • Skissa en mekatronisk lösning och välja komponenttyper utifrån ett problem
 • Identifiera kritiska konstruktionsproblem/utmaningar och föreslå lämpliga metoder och verktyg för att lösa dessa utmaningar
 • Sammanfatta och på mindre problem tillämpa en utvecklingsmodell för mekatronisk utveckling
 • Modellera, simulera och konstruera (dock ej realisera) mindre mekatroniska system och produkter
 • Ge flera exempel på produktkrav (utöver de rent funktionella) som är typiska och viktiga för just mekatroniska system och sammanfatta på en övergripande nivå hur dessa krav påverkar produktutvecklingen

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kurser på kandidatnivå i mekanik och elektroteknik, SG1130 Mekanik I, SG1140 Mekanik II och MF1016 Elektroteknik, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

MF2043 Robust mekatronik

Kontaktperson

Georgios Andrikopoulos (geoand@kth.se)